Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De gemeente beheert een groot deel van de openbare ruimte. Hierin vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarbij maken we gebruik van kapitaalgoederen die in de openbare ruimte aanwezig zijn:

 • infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken)
 • voorzieningen (groen, sportfaciliteiten)
 • gebouwen.


Deze paragraaf behandelt, conform artikel 12 uit het BBV, de belangrijkste kapitaalgoederen die de gemeente in eigendom en/of beheer heeft.

Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie met elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Aangezien dit een substantieel onderdeel van de begroting vormt, willen we  zicht krijgen op het noodzakelijk onderhoud van deze kapitaalgoederen.

Welke ontwikkelingen spelen er?
In 2021 wordt de ambitie vastgesteld voor de klimaatadaptatie. Klimaat krijgt daarmee nadrukkelijker een plek in de beheer- en onderhoudsplannen van de gemeente.

 • In 2022 geven we, in lijn met het vastgestelde groenbeheerplan, verder invulling aan de  biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • De Europese kaderrichtlijn Water stelt dat er in de toekomst meer natuurlijke oevers moeten komen. Daarnaast wordt in het vierde kwartaal van 2021 het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) vastgesteld, wat effect heeft op het beheer en onderhoud van de watergangen.
 • Het integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving van onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Prioriteiten

Doelstelling

Activiteiten 2021

Beheerplannen worden actueel gehouden.

Het realiseren van een structureel adequaat onderhoudsniveau.

Beheerplannen worden (regionaal) zoveel mogelijk geüniformeerd om integraal beheer en meer duurzame oplossingen mogelijk te maken.

Toepassing LED-verlichting.

Vermindering energieverbruik en uitstoot CO2.

Volgens een geactualiseerd vervangingsplan wordt de openbare verlichting vervangen door LED.

Onkruidbestrijding op verharding verduurzamen.

Het schoonhouden van verharding integraal aanpakken.

Het schoonhouden en onkruidvrij houden van de verharding op beeldkwaliteit zonder bestrijdingsmiddelen.

Opstellen van beleid.

Met nieuw beleid, passend in het huidige tijdsbeeld, kunnen nieuwe uitvoeringsprogramma's worden opgesteld.

Uitvoering van programma's op basis van beleid: duurzaamheid openbare ruimte, afvalbeleid, groenbeleid, beleid wegen en speelplaatsen.

Samenwerking met Katwijk, Noordwijk, Lisse, het Hoogheemraadschap van Rijnland en waterleidingsbedrijf Dunea.

Uitvoeren Integraal Afvalwaterketenplan (IAWKP).

Uitwerken van IAWKP in afzonderlijke projecten.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam Beleidsplan

Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Lisse 2021-2024

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

In beleidsplan is per categorie het kwaliteitsniveau benoemd

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Meerjarenonderhoudsplan

Looptijd

2021-2040

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gemeentelijke gebouwen Lisse

Voorziening gemeentelijke gebouwen Lisse*

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

822

756

787

655

Storting

174

174

174

174

Uitname

240

143

303

296

Stand per 31 december

756

787

655

534

* Eind 2021 stellen we de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen en het beleidsplan vast.
Daarin zijn de nieuwe benodigde storting en uitname in de voorziening opgenomen.
Deze gegevens zijn nog niet verwerkt in deze tabel.

Uitvoering in 2022

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen

Sportpark

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheer- en onderhoudsplannen

Beheerplan Sportpark Ter Specke 2019-2028

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2028

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

0

0

400

0

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

 FC Lisse: Lichte toplaag renovatie natuurgras.

Toelichting:

In 2019 vond de visuele beoordeling van de sportvoorzieningen plaats, een momentopname. Met name voor de natuurlijke sportvloeren en sportpark inrichting is het beeld veranderlijk door weersinvloeden, speelintensiteit en het tijdstip van beoordeling (op welk moment in het speelseizoen van een sport). Dit laatste heeft vooral invloed op de natuurgrasvelden. Hierdoor kan geplande uitvoering verschuiven.

Vanaf 2020 is het dagelijks onderhoud overgedragen aan de verenigingen; de gemeente voert slechts een klein aantal werkzaamheden uit. Afspraken over het onderhoud tussen de vereniging en gemeente zijn per vereniging in een convenant vastgelegd. Elk kwartaal voert een extern inspecteur namens de gemeente een schouw uit van de werkzaamheden die door de vereniging zijn uitgevoerd. Ook bepaalt de extern inspecteur of renovaties wellicht kunnen worden uitgesteld of juist eerder moeten plaatsvinden.

Tijdens de schouwen is vastgesteld dat de verenigingen het onderhoud goed hebben opgepakt en dat de kwaliteit op orde is. Zonder aanpassingen is ook voor 2022 het dagelijks onderhoud ondergebracht bij de verenigingen.

Riolering

Naam Beleidsplan

Integraal Afvalwaterketenplan 2017-2021

Vastgesteld

2017

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

n.v.t.

Looptijd

n.v.t.

Actualisatie

n.v.t.

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Riolering

Investeringen Riolering

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

368

2.608

953

2.276

Voorziening Riolering

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

2.219

2.668

1.311

1.369

Storting

709

765

830

888

Uitname

260

2122

772

1.892

Stand per 31 december

2.668

1.311

1.369

365

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Aanleg drainage Van Speijkstraat gedeelte Kanaalstraat - De Ruijterstraat

Rioolvervanging-renovatie/aanleg drainage/afkoppelen J. Israelstraat, V. Ostadestraat en J. van Ruysdaelplein gedeeltelijk

Sanering drie rioleringsoverstorten Zeeheldenwijk

Toelichting:

In het integraal afvalwaterketenplan staat het gemeentelijk beleid beschreven voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu, zijn hiervoor speciale voorzieningen nodig. Het plan is afgestemd op het riolerings- en zuiveringsbeleid in de Bollenstreek en is de basis voor integrale toetsing aan de geldende wet- en regelgeving in de regio. Daarnaast biedt het beleidskaders in de afvalwaterketen, wat tot betere afstemming van het riool- en zuiveringsbeheer in de zuiveringskring leidt.

Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te maken op het gebied van de rioleringszorg, de bodem- en waterkwaliteit en de gemeentelijke infrastructuur. Het afvalwaterketenplan helpt hierbij. Daarnaast heeft de gemeente zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater, doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en voor het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of beperken. Op basis van de financiële consequenties van het plan stellen we de hoogte van de rioolheffing vast.

Eind 2021 wordt in het Cluster Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Teylingen, het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingbedrijf Dunea, een nieuw geactualiseerd waterketenplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Groen

Naam Beleidsplan

Groenatlas 2008 - 2017

Vastgesteld

2008

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

Wordt meegenomen in de omgevingsvisie

Vastgesteld kwaliteitsniveau

A in het winkelgebied en B in de rest van Lisse.

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Groenbeheerplan 2021-2030

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

2030

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

250

475

475

475

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Wegwerken uitgestelde vervanging.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

T.b.v. versterken Biodiversiteit is in de exploitatiebegroting (65702001 3809001) het volgende opgenomen.

50

50

50

50

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Uitvoering geven aan de beheervisie bermen en oevers en beheervisie Groen-Biodiversiteit-Klimaatadaptatie.
De uitvoering zal steeds meer gericht gaan worden op ecologisch beheer wat de biodiversiteit van zowel planten als insecten zal bevorderen. Zo gaan we testen met sinusbeheer om zo de omstandigheden van insecten en met name vlinders zo goed mogelijk te krijgen.

Toelichting:
In 2019 is het groenbeleid geactualiseerd en vastgelegd in een nieuwe (concept) groenbeleidsplan. Omdat in 2022 de omgevingsvisie voor Lisse wordt opgesteld en beleidsplannen hiermee komen te vervallen is besloten om het nieuwe groenbeleid niet te laten vaststellen. Wel vormt dit beleidsplan een belangrijke basis voor het onderdeel groen in de omgevingsvisie.

Groenbeheerplan 2021-2030
Op 17 juni 2021 heeft de raad het 'Groenbeheerplan Lisse 2021-2030' vastgesteld en daarmee de kaders voor het groenbeheer voor een periode van tuen jaar bepaald. Het plan beschrijft het areaal, de huidige en beoogde kwaliteit en de bijbehorende inzet van de financiële middelen.

Bomen

Naam Beleidsplan

Bomenbeleidsplan

Vastgesteld

2014

Looptijd

15 jaar

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

N.v.t.

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Opgenomen in het groenbeheerplan Lisse 2021-2030.

Looptijd

Actualisatie

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening Herplantplicht bomen

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Uitvoering van uitgestelde vervanging van bomen in 2020 en 2021.

Voorziening Herplantplicht bomen

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

 16

16

16

16

Storting

 0

 0

 0

0

Uitname

 0

 0

 0

0

Stand per 31 december

 16

16

16

16

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Onderhoud:
Jaarlijks wordt een derde deel van de bomen beoordeeld, waarna zo nodig maatregelen worden genomen als het snoeien en incidenteel vervangen van bomen.
In 2022 worden de wijken Meer en Duin, Meerenburgh, Oranjewijk, Zeeheldenwijk, Centrum, Bloemenwijk, Van Rijckevorsel beoordeeld.

Vervanging bomen:
Voor het vervangen van bomen staan de volgende locaties ingepland: Schilderwijk in verband met rioolvervanging.

Ziekte en Plagen:
Prioriteit ligt op de bestrijding van de eikenprocessierups en essentaksterfte.

Toelichting:
De afgelopen jaren zijn de achterstanden in het onderhoud ingelopen. De kwaliteit van de bomen neemt af door onder andere ziekten, plagen, klimaatstress en ouderdom. In 2019 werden in Lisse voor het eerst nesten van de eikenprocessierups in een paar bomen waargenomen. In 2021 is dit aantal opgelopen en bevinden zich nesten in honderd tot tweehonderd bomen. Bestrijding vindt plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen.
 
Om de rups tegen te gaan, hangen we nestkasten op locaties waar vorig jaar eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we daarnaast door bermen ecologisch te maaien en in te zaaien voor een toename van het aantal plantensoorten in een gebied. Dit trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. Bovendien streven we naar meer diversiteit in het bomenbestand.

De (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups en essentaksterfte wordt de komende jaren naar verwachting steeds intensiever. Dit heeft financiële gevolgen.

Wegen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Wegen

Vastgesteld

2018

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheer- en onderhoudplannen

Meerjarenplanning groot onderhoud wegen

Looptijd

2 jaar

Actualisatie

Jaarlijks

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening Wegen

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Bedragen t.l.v. voorziening

 620

 620

 620

620

Voorziening Wegen

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

978

978

978

978

Storting

 620

 620

620

620

Uitname

 620

 620

620

620

Stand per 31 december

978

978

978

978

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Klein onderhoud wegen op diverse locaties

Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties

Groot onderhoud asfaltverhardingen op diverse locaties

Onderhoud belijning

Toelichting:
Het beleidsplan ‘Wegen’ omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Doel ervan is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar, met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren.

In het beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. Ook bevat het de kwaliteitsniveaus waaraan de wegen moeten voldoen. Eind 2021 wordt een nieuw geactualiseerd beleidsplan voor de planperiode 2022 tot en met 2026 ter vaststelling voorgelegd, inclusief de keuze voor het kwaliteitsniveau per type weg. Deze kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op de richtlijnen van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020 - 2030

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens.

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

137

97

143

102

Exploitatiebedragen

31

31

31

31

Exploitatiebedrag (Verwijderen speelplaatsen)

3

3

3

3

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 
 • Hoofdinspectie laten uitvoeren
 • Actualiseren van de online plattegrond met speelplaatsen
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Uitvoeren onderhoud kunstgras
 • Oude speelplaatsen verwijderen conform het uitvoeringsprogramma

Straatmeubilair, bebording en bewegwijzering

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Eind 2021 krijgt het college het uitvoeringsprogramma 'straatmeubilair' aangeboden.

Naam voorziening/reserve

-

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

-

-

-

-

Exploitatiebedragen

36

36

36

36

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

 • Straatnaamborden op orde brengen
 • Jaarlijks beheer en onderhoud op de openbare watertappunten

Openbare verlichting

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Openbare verlichting

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Alle verlichting in 2030 vervangen door LED

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

181

219

191

Bedragen t.l.v. exploitatie

78

78

78

78

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

In 2018 is het beleids/beheerplan 'Openbare Verlichting 2018-2022' vastgesteld.
Hierin is een programma voor de vervanging van lichtmasten door LED-verlichting in de periode 2018-2022, inclusief de financiële gevolgen daarvan.

Investering: op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de verlichting vervangen door LED-verlichting met als doel om in 2030 50 procent energie te besparen ten opzichte van 2013. In 2030 is dan alles LED-verlichting.

Exploitatie: onderhoud is jaarlijks € 78.000.

Civiele kunstwerken

Naam Beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2018-2022

Vastgesteld

2018

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2018-2022

Looptijd

2018-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening M.O.P. Bruggen

Onderwerp

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Investeringsbedragen

130

93

0

150

Bedragen t.l.v. exploitatie

42

43

44

45

Bedragen t.l.v. voorziening

37

37

37

37

Voorziening M.O.P. Bruggen

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

90

109

127

149

Storting

56

56

56

56

Uitname

37

37

37

37

Stand per 31 december

109

127

149

156

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

In het beheerbeleidsplan 'Civiele kunstwerken 2018-2022' is een programma voor onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken opgenomen voor 2018-2022 en de financiële gevolgen daarvan.
Voorziening groot onderhoud.
Exploitatie: klein onderhoud (€ 12.000), overige goederen en diensten (€ 20.500).

Investering: In 2022 staat de vervanging van de fietsbruggen 10 en 14 in de Blinkerd gepland.

Baggeren

Naam Beleidsplan

Baggerbeleids- en beheerplan Lisse

Vastgesteld

2018

Looptijd

2013-2022

Actualisatie

2022

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Baggerbeleids- en beheerplan Lisse

Looptijd

2013-2022

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening Baggeren

Voorziening Baggeren

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

563

609

609

609

Storting

70

70

70

70

Uitname

58

70

70

70

Stand per 31 december

609

609

609

609

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

In HLT-verband is een baggerbestek opgesteld en uitgevoerd in 2018-2019 en in 2020 is een nieuw uitvoeringsbestek opgesteld voor de uitvoeringsperiode  2021-2022. De baggerwerkzaamheden van ca. 3.000 m3 starten in het vierde kwartaal 2021 om te worden afgerond in het eerste kwartaal van 2022. Baggeren is tevens een onderdeel worden van het Programma Water en Klimaatadapatie dat in het vierde kwartaal van 2021 wordt opgemaakt. Hierin geeft de gemeente een doorkijk in het beheer van watergangen, oevers en duikers in relatie klimaatverandering.

Oevers

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Oevers 2019-2028

Vastgesteld

2018

Looptijd

2019-2028

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud?

-

Naam voorziening/reserve

Voorziening Beschoeiingen

Voorziening Beschoeiingen

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

266

266

266

266

Storting

169

169

169

169

Uitname

149

149

149

149

Stand per 31 december

286

306

326

346

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

In het 4e kwartaal van 2021 wordt er een Programma Water en Klimaatadapatie worden opgesteld voor de uitvoering in 2022. De aanbesteding en uitvoering oeverbescherming wordt in het HLT-verband opgepakt.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18