Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Algemeen
De paragraaf lokale heffingen bevat, overeenkomstig het BBV, een overzicht van het beleid over de lokale heffingen, de relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de tarieven en een verantwoording over de mate waarin tarieven kostendekkendzijn, inclusief de uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd. Daarnaast presenteren wij een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt welke van die heffingen daadwerkelijk worden geheven en de hoogte ervan.

Belastingen
De Gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Tegenover een belasting staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid. De opbrengsten dienen als algemeen dekkingsmiddel. Onze gemeente heft de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB), roerendezaakbelastingen (RZB), toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting (als vergoeding voor het innemen of gebruik van openbare grond).

Rechten
Rechten zijn betalingen voor een geleverde of een bewezen dienst. Hiervan zijn de tarieven in principe volledig kostendekkend. Het is niet toegestaan een meer dan kostendekkend tarief te hanteren. In Lisse worden afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en marktgeld als rechten geheven.

In de raadsvergadering van december 2021 worden de belastingverordeningen 2022 voor de bijstelling van de tarieven voorgelegd.

Ontwikkelingen/actualiteit

Belastinghervormingen
De minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën hebben geen ontwikkelingen bekendgemaakt over de herziening van de belastingverordeningen.

Financiële uitgangspunten
In overeenkomst met de Kadernota 2022 wordt voor belastingen en retributies rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,1 procent. Voor de heffingen geldt dat een compensatie alleen aan de orde is als dit binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. Voor de retributies geldt het uitgangspunt dat deze 100 procent kostendekkend zijn.

Het percentage voor de overhead, zoals bedoeld in artikel 12 van de financiële verordening, is berekend op 12,3 procent. De overhead bestaat uit de kosten voor ‘piofach’: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. De direct toe te rekenen kosten worden verantwoord op de taakvelden.

Bedragen x €1.000

Lokale heffingen

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting 2022

Onroerende zaakbelasting

4.432

4.999

4.981

6686

Roerende zaakbelasting

2

2

3

3

Toeristenbelasting

129

59

124

125

Baatbelasting

18

0

Hondenbelasting

85

83

102

103

Precariobelasting

2.187

2.177

2.188

10

Totaal niet bestedingsgebonden

6.852

7.321

7.398

6927

Secretarieleges

2

-16

-39

-38

Leges omgevingsvergunningen

713

1.007

510

773

Marktgelden

8

8

13

13

Afvalstoffenheffing

2.477

3.216

3.248

3887

Rioolrechten

2.751

2.556

2.601

2130

Totaal gebonden aan bestedingen

5.949

6.786

6.372

6804

Totaal

12.801

14.107

13.769

13731

Onroerendezaakbelastingen
De vastgestelde WOZ-waarde vormt de grondslag voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), de Waterschapsomslag gebouwd (geheven bij woning- of bedrijfspandbezitters in het gebied van het waterschap) en het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting. De WOZ-administratie is een basisregistratie. De waarden worden op grond van de WOZ jaarlijks herzien en zijn op basis van de meicirculaire aangepast met percentages die zoals genoemd in het onderdeel OZB. De Waarderingskamer schat de marktontwikkeling voor woningen op een stijging van 9 procent. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling geschat op een stijging van 0 procent.

De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ-waarde – het tarief van 2022 op de waarde per 1 januari 2021 – en worden jaarlijks vastgesteld. De marktontwikkeling wordt gevolgd door Belastingen Bollenstreek. De opbrengsten van de OZB voor zowel woningen als niet-woningen (eigenaren en gebruikers) zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,1 procent. Daarnaast zijn de OZB-opbrengsten de afgelopen jaren verhoogd ter compensatie van het wegvallen van de precariobelasting voor kabels en leidingen in 2022, overeenkomstig de kadernota 2019. De verstrekte compensaties op de aanslagen vallen in 2022 volledig weg.

De ontwikkeling van de OZB-tarieven van de afgelopen jaren:

% van de WOZ-waarde

% van de WOZ-waarde

 Omschrijving

Van wie 

 2019

2020

2021 

Woningen

 Eigenaar 

0,0942%

0,1027%

0,1088%

Niet-woningen

 Eigenaar 

0,2069%

0,2247%

0,2239%

Niet-woningen

 Gebruiker 

0,1931%

0,2357%

0,2300%

Bij de vaststelling van de OZB-verordening in december wordt de waardeprognose per 1 januari 2022 bepaald. Dit om een juist percentage van de heffingsmaatstaf te kunnen vaststellen en de geraamde opbrengsten te garanderen, inclusief de uitgangspunten.

Roerende zaakbelasting
Roerendezaakbelasting (RZB) wordt geheven over roerende woon- en bedrijfsruimte, ofwel: verplaatsbare objecten die desondanks duurzaam aan een plaats verbonden zijn. Woonboten vallen hieronder. De waarde van de objecten is de heffingsgrondslag. De tarieven en voorwaarden zijn gelijk aan die van de onroerendezaakbelastingen.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting wordt geheven op personen die in de gemeente verblijven en niet als ingezetene ingeschreven staan in de Basisregistratie personen. Degene die het verblijf faciliteert (hotelhouder of campinghouder) is de belastingplichtige. De tarieven zijn verhoogd met het vastgestelde inflatie van 1,1 procent.

Tarieven toeristenbelasting

 2019

2020

2021 

Mobiel kampeermiddel

         1,30

         1,32

         1,33

Overige accommodatie

         2,60

         2,65

         2,68

Baatbelasting
Er wordt geen baatbelasting meer geheven.

Hondenbelasting
Wie een hond heeft, betaalt hiervoor hondenbelasting. De tarieven zijn verhoogd met de vastgestelde inflatie van 1,1 procent.

Tarieven hondenbelasting

 2019

2020 

2021 

Voor de eerste hond

  85,08

      86,64

      87,60

Voor de tweede en iedere volgende hond 

    132,36

   134,76

    136,20

Per kennel

    346,56

    352,80

    356,64

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het innemen of gebruiken van de openbare grond. De precariobelasting voor kabels en leidingen is per 1 januari 2022 afgeschaft. Het wegvallen daarvan is deels ondergebracht bij de OZB. De tarieven zijn verhoogd met de vastgestelde inflatie van 1,1 procent.

Leges en rechten
In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges waar nodig verhoogd met 1,1 procent (inflatiecijfer). Hieronder geven we inzicht in de kostendekkendheid van de leges.
  Bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid leges en rechten

Omschrijving 

2021

2022

Taakveld burgerzaken

          543

          594

Taakveld wonen en bouwen

          716

          797

Kosten

       1.259

       1.390

Toe te rekenen kosten

Overhead

          223

          223

Btw

221

244

Totale kosten

       1.703

       1.806

Opbrengsten leges

          330

          317

Opbrengsten leges omgevingsvergunningen

          410

          673

Totale opbrengsten

          780

          990

Kostendekkingspercentage

43%

55%

Toelichting

  1. Onder de leges vallen de kosten van burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en vergunningverlening Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  2. De omgevingsvergunningen zijn ondergebracht bij de taakvelden Wonen en bouwen. Handhaving is geen onderdeel van de kostendekking, dit is wettelijk vastgelegd. De opbrengsten zijn de leges voor omgevingsvergunningen en welzijnstoetsing.
  3. De lasten in het taakveld zijn exclusief btw. Omdat het btw-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het Gemeentefonds, is toerekening van de btw geoorloofd.

De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op de taakvelden. De totale kosten van bedrijfsvoering vallen onder de overhead.

Marktgelden
Om de levensvatbaarheid van de markt te stimuleren worden de marktgelden niet verhoogd. Hieronder geven we inzicht in de kostendekkendheid van de marktgelden.
  Bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid marktgelden

Omschrijving 

2021

2022

Taakveld bedrijvenloket (markt)

            23

            29

Kosten

            23

            29

Toe te rekenen kosten

Overhead

              4

              4

Btw

              5

              6

Totale kosten

            32

            39

Opbrengsten marktgelden

            13

            13

Totale opbrengsten

            13

            13

Kostendekkingspercentage

41%

33%

Toelichting
Taakveld 'Bedrijfsloket, onderdeel Straatmarkten'.
a. De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld. De totale kosten van bedrijfsvoering vallen onder de overhead.
b. De lasten in het taakveld zijn exclusief btw. Omdat het btw-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het Gemeentefonds, is toerekening van de btw geoorloofd.

Afvalstoffenheffingen
Het nieuwe afvalstoffenbeleid is in oktober 2015 vastgesteld; het Diftar is per 2020 afgeschaft (restafval per inworp). De tarieven voor de huishoudens zijn maximaal kostendekkend en in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten is de afvalstoffenheffing verhoogd naar kostendekkendheid. Ook de kosten voor het ophalen van grofvuil zijn, in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten, verhoogd met 1,1 procent.

Tarieven afvalstoffenheffing

Omschrijving 

2020

2021

2022

Meerpersoonshuishouden

     347,16

     353,40

     408,00

Eénpersoonshuishouden

     259,08

     263,76

     304,68

Grofvuil ophalen, grofafval tot 0,5 m3

 38,00

39,00

40,00

Hieronder geven we inzicht in de kostendekkendheid van de afvalkosten.
  Bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Omschrijving 

2021

2022

Lasten taakveld afval

       2.817

       2.803

Baten taakveld afval

          612

          250

Kosten

       2.205

       2.553

Toe te rekenen kosten

Overhead

          303

          350

Btw

          505

          630

Afvoeren veegvuil

          120

          171

Kwijtschelding

            75

            75

Perceptiekosten

            40

            40

Totale (netto) kosten

       3.248

       3.819

Opbrengsten afvalstoffenheffing

       3.248

       3.819

Kostendekkingspercentage

100%

100%

Toelichting
Het taakveld 'Afval'.

a.   De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld. De totale kosten van bedrijfsvoering vallen onder de overhead.
b.   De lasten in het taakveld zijn exclusief btw. Omdat het btw-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het Gemeentefonds, is toerekening van de btw geoorloofd.
c.   Bij de berekening van de baten wordt een derde van de kosten van het taakveld Straatreiniging toegerekend aan de heffing afvalstoffenheffing. De kosten worden mede gemaakt om zwerfafval te verwijderen en terug te dringen.
d.   Het is geoorloofd om het bedrag aan gegeven kwijtscheldingen te compenseren in het tarief.
e.   Een deel van de perceptiekosten wordt aan de rioolheffing toegerekend. De kosten worden gemaakt door de gemeenschappelijke regeling Belastingen Bollenstreek.

Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater). De opbrengst van de rioolheffing is gebaseerd op 100 procent dekking van de kosten.

Tarieven rioolheffing woningen en niet-woningen

Omschrijving 

2020

2021

2022

Gebruiker perceel

     233,64

     237,84

     191,64

Hieronder geven we inzicht in de kostendekkendheid van de rioolkosten.
  Bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid rioolheffing  

Omschrijving 

2021

2022

Lasten taakveld riolering

       1.565

       1.324

Baten taakveld riolering

             -  

             -  

Kosten

       1. 565

       1.324

Toe te rekenen kosten

Overhead

          310

          188

BTW

          280

          321

Afvoeren veegvuil

          120

          171

Kwijtschelding

            86

            86

Perceptiekosten

            40

            40

Totale (netto) kosten

       2.401

       2.130

Opbrengsten rioolheffing

       2.401

       2.130

Kostendekkingspercentage

100%

100%

Toelichting
Het taakveld 'Riolering en water'.

a.   De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld. De totale kosten van bedrijfsvoering vallen onder de overhead.
b.   De lasten in het taakveld zijn exclusief btw. Omdat het btw-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het Gemeentefonds, is toerekening van de btw geoorloofd.
c.   Bij de berekening van de baten wordt een derde van de kosten van het taakveld Straatreiniging toegerekend aan de heffing rioolrecht. De kosten worden mede gemaakt om verstoppingen in het rioolstelsel te voorkomen.
d.   Het is geoorloofd om het bedrag aan gegeven kwijtscheldingen te compenseren in het tarief.
e.   Een deel van de perceptiekosten wordt aan de rioolheffing toegerekend. De kosten worden gemaakt door de gemeenschappelijke regeling Belastingen Bollenstreek.

Kwijtscheldingen
De gemeente kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen aan inwoners die niet in staat zijn de belastingaanslag te betalen.  In de ministeriële regeling Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zijn hiervoor de regels vastgelegd. Deze regeling geldt ook voor de gemeentelijke heffingen (art. 255 Gemeentewet). Kwijtschelding kan worden verleend voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
De gemeenteraad heeft een beperkt aantal keuzen voor kwijtschelding, waaronder de criteria voor de kosten van bestaan. De kwijtscheldingsnorm is bepaald op 100 procent van de geldende bijstandsnorm en wordt jaarlijks met de belastingverordeningen bevestigd.

Waar mogelijk wordt een automatische toets voor kwijtschelding uitgevoerd. Van inwoners die dat jaar kwijtschelding hebben gekregen, wordt het volgende jaar getoetst of de inkomens- en vermogenssituatie is gewijzigd. Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt dan automatisch kwijtschelding verleend.

Toegekende en ingeschatte kwijtscheldingen lokale heffingen

Omschrijving 

2020

2021

2022

Kwijtscheldingen rioolheffing

     79.012

     86.000

     86.000

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

     104.303

     75.000

     75.000

Kwijtscheldingen OZB

            0

             -  

             -  

Totaal kwijtscheldingen

 183.690

 161.000

 161.000

Woonlasten
Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Door het afschaffen van de precariobelasting (voor kabels en leidingen in gemeentegrond) per 1 januari 2022 worden de lasten voor de huishoudens ook lager: de precariobelastingen van de nutsbedrijven worden immers doorberekend aan de huishoudens in de gemeenten.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de lokale lastendruk in de jaren 2019 tot en met 2021 opgenomen (inclusief de bekende landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-waarde). Aangezien de opbrengsten leidend zijn voor het bepalen van het tarief, kunnen er verschillen optreden. Het tarief wijzigt nog door de jaarlijkse herwaardering en wordt vastgesteld op basis van de laatste prognose van de WOZ-waarde. Dit om een juist percentage van de heffingsmaatstaf te kunnen vaststellen.

Woonlasten 2021

Gemeente

OZB woningen

OZB niet-woningen

Afval-stoffen
heffing

Riool-heffing

Woon
lasten huurder

Woon
lasten eigenaar

Teylingen

0,0880%

0,3437%

    210

146

356

      614

Katwijk

0,0845%

0,4614%

              334

         133

           467

           752

Haarlemmermeer

0,0795%

0,6370%

              382

        135

           517

          809

Lisse

0,1088%

0,4539%

353

238

591

868

Hillegom

0,0962%

0,3800%

              330

 234

  564

          871

Noordwijk

0,0923%

0,2865%

             362

         189

          551

          920

Leiden

0,1240%

1,0299%

390

170

560

944

Heemstede

0,0736%

0,4127%

              357

         226

          583

        1.008

Oegstgeest

0,1073%

0,5153%

390

212

602

1.096

Bloemendaal

0,1081%

0,6299%

              402

         255

          657

       1.517

* Bron: Coelo en betreft woonlasten 2021.  Coelo hanteert een iets andere berekening dan Lisse,

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18