Programmaplan

Programma 3 Bedrijvigheid

Trends en ontwikkelingen

Regionale economie
Voor de Duin- en Bollenstreek is gebiedsgericht werken noodzakelijk om integrale ontwikkeling van de economie te realiseren. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt gesproken over regionale economie als versneller. Dit reflecteert de ambitie ‘werken aan regionale economische structuurversterking’ . In de recente analyse van de belangrijkste structuuropgaven voor de Duin- en Bollenstreek blijkt dat de regio en Lisse ondergemiddeld scoort op het aantal arbeidsplaatsen. Daarnaast pakken de scores op opleidingsniveau, vergrijzing, ondernemerschap en verhuismobiliteit niet positief uit  ten opzichte van het merendeel van de andere Nederlandse gemeenten. Om krimp op den duur te voorkomen, is samenwerking tussen de triple-helix-partijen nodig. Ook is het van belang aansluiting te zoeken bij de omliggende regio’s om in de strijd om kennis en talent overeind te kunnen blijven als regio en daarbinnen als gemeente.

Bollensector
De komende jaren zet de schaalvergroting in combinatie met de krimp van het aantal bedrijven in de bollensector door. Veel bedrijven specialiseren zich steeds verder. De focus blijft ook de komende jaren gericht op duurzaam bodembeheer. Door meer rotatie van gewassen groeit de vraag naar areaal dat geschikt is voor bloembollen. Deze ontwikkelingen leggen een (nog) grotere druk op het ruimtegebruik in de streek.

Met de oprichting van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is in 2009 gestart met het optimaal inrichten van de beschikbare ruimte in de streek. Desondanks zien we de afgelopen jaren een trend dat telers meer en meer hectares in andere gebieden opzoeken voor hun teelt. Om de economische positie van de Greenport te versterken, is in 2019 de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek in het leven geroepen. Hierbin werken onderwijs, overheid en ondernemers samen. De sector ziet de Bollenstreek nog altijd als bakermat; dit vanwege de aanwezigheid van kennispartners (KAVB, BKD, Hobaho en andere partijen), toeleveranciers, de band met Keukenhof en de nabijheid van kennisinstituten (Leiden, Delft, Amsterdam) en onderwijsinstellingen (Wellant, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland).

Arbeidsmigranten
De arbeidsintensieve agrarische bedrijfstak (bollenteelt) leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten. Dit brengt verschillende aandachts- en knelpunten met zich mee, zoals het stimuleren van deelname aan onze lokale samenleving en illegale of slechte huisvestingssituaties. Oplossingen voor integratie en huisvesting moeten integraal worden afgewogen en tegelijkertijd in evenwicht zijnten opzichte van andere doelgroepen. Bestaande beleidsterreinen werken samen aan een integrale aanpak.

Lokale economie
De lokale economie in het algemeen, en de detailhandel in het bijzonder, staan onder druk.

Veranderende behoefte
Structurele ontwikkelingen, zoals de opkomst van online winkelen en een veranderende behoefte bij klanten beïnvloeden de opbouw van het centrum; het centrum is in de beleving van bezoekers veranderd van een plek waar zij inkopen doen naar een plaats voor ontmoeting.

Bedrijventerreinen
Verdere internationalisering van productieprocessen heeft gevolgen voor de bedrijventerreinen. We zien dat terug in een vermindering van het aantal winkels en in leegstaande panden op bedrijventerreinen. Ten aanzien van de bedrijventerreinen zien we wel meer vraag ontstaan. De kwaliteit van de bedrijventerreinen is een punt van aandacht, waarvoor transformatie en herstructurering tot de oplossingen behoren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-2.221.000

3,8 %

Baten

394.000

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18