Programma 3 Bedrijvigheid

Regionale economie

De regionale economische structuur versterken zonder dat dit ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid, dat is onze ambitie. De economische agenda Duin- en Bollenstreek sloot hierop naadloos aan. In 2018 is de Economic Board Duin- en Bollenstreek geïnstalleerd om de doelstellingen van die agenda te realiseren en in 2021 vond de evaluatie plaats.

In de strategische agenda Duin- en Bollenstreek en de regionale omgevingsagenda Holland Rijnland zijn de ruimtelijke randvoorwaarden neergelegd voor het vernieuwen en vergroten van de lokale en regionale economie. Daarnaast komt er een uitvoeringsagenda. Duurzaamheid/circulaire economie is een belangrijk kader.

De drie centrale thema's in onze regio zijn: Space, Greenport en Toerisme. Als (mede-)financier stelt de gemeente kaders. In 2022 worden vooralsnog geen nieuwe projecten opgestart. De komende periode wordt verder onderzocht hoe we de unieke ligging tussen de metropoolregio Amsterdam en Den Haag/Rotterdam beter kunnen benutten.

De bloembollenteelt en -handel hebben onze regio gemaakt tot wat we zijn: de Bollenstreek, wereldwijd beroemd door de bollenvelden en Keukenhof. Economie en toerisme binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met diverse inspanningen proberen we onze streek nog mooier en leefbaarder te maken. Onder andere is hiervoor de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek in 2019 opgericht.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Binnen het kader van een nog te ontwikkelen meer strategische regionale economische agenda Duin- en Bollenstreek activiteiten (laten) ondersteunen binnen de triple helix, die in lijn zijn met de aanbevelingen van het raadsbesluit Evaluatie economische samenwerking duin- en bollenstreek.

A2

Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.

A3

Waar mogelijk lokale initiatieven aanhaken bij de regionale samenwerking om zo de effecten voor Lisse te maximaliseren (en andersom).

A4

Intensiveren van de samenwerking tussen Stichting Lisse Marketing en de regiopartners waar het de promotie van de aantrekkelijkheid van de streek voor recreatie en toerisme betreft.

A5

Uitvoeren uitvoeringsagenda van de strategische agenda Duin- en Bollenstreek.

A6

Verkennen van strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek).

A7

Uitvoeren uitvoeringsagenda van de regionale strategische agenda ruimte.

A8

In de Duin- en Bollenstreek verkennen we of en hoe de verschillende kernen elkaar kunnen versterken, en maken hier waar mogelijk uitvoeringsafspraken over.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Economic Board Duin- en Bollenstreek
Omliggende gemeenten
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Metropoolregio Amsterdam

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18