Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

De Financiële verordening bepaalt dat u autoriseert op het niveau van taakvelden. Een overzicht van lasten en baten op het niveau van taakvelden mag om die reden niet ontbreken.

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Afval

Lasten

-2.485

-2.714

-2.894

-2.991

-3.085

-3.084

Baten

3.461

3.484

4.137

4.277

4.402

4.401

Saldo

976

770

1.243

1.286

1.317

1.317

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Baten

31.078

31.503

33.436

32.622

32.384

32.456

Saldo

31.078

31.503

33.436

32.622

32.384

32.456

Arbeidsparticipatie

Lasten

-223

-269

-299

-299

-299

-299

Baten

Saldo

-223

-269

-299

-299

-299

-299

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-27

-64

-65

-65

-65

-65

Baten

8

13

13

13

13

13

Saldo

-19

-51

-52

-52

-52

-52

Begeleide participatie

Lasten

-1.968

-1.691

-1.622

-1.622

-1.622

-1.622

Baten

-72

-105

-67

-42

-42

Saldo

-1.968

-1.763

-1.727

-1.689

-1.664

-1.664

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-2

-3

-3

-3

-3

-3

Baten

Saldo

-2

-3

-3

-3

-3

-3

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-161

-237

-188

-188

-188

-187

Baten

730

138

138

138

138

138

Saldo

569

-99

-50

-50

-50

-49

Belastingen overig

Lasten

-415

-414

-405

-405

-405

-405

Baten

2.271

2.263

116

116

116

116

Saldo

1.856

1.849

-289

-289

-289

-289

Bestuur

Lasten

-1.928

-1.680

-1.732

-1.701

-1.701

-1.701

Baten

65

34

34

34

34

34

Saldo

-1.862

-1.645

-1.697

-1.666

-1.666

-1.666

Burgerzaken

Lasten

-466

-719

-594

-626

-626

-626

Baten

226

293

283

283

283

283

Saldo

-240

-426

-311

-343

-343

-343

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-1.506

-1.655

-1.638

-1.676

-1.676

-1.676

Baten

111

110

110

110

110

110

Saldo

-1.395

-1.545

-1.528

-1.566

-1.566

-1.566

Cultureel erfgoed

Lasten

-16

-81

-56

-56

-56

-56

Baten

Saldo

-16

-81

-56

-56

-56

-56

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-723

-255

-218

-215

-212

-209

Baten

25

23

23

23

23

23

Saldo

-699

-232

-195

-192

-189

-186

Economische ontwikkeling

Lasten

-1.001

-1.071

-895

-795

-745

-335

Baten

Saldo

-1.001

-1.071

-895

-795

-745

-335

Economische promotie

Lasten

-136

-222

-223

-223

-223

-223

Baten

59

124

125

125

125

125

Saldo

-77

-98

-98

-98

-98

-98

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-9

Baten

Saldo

-9

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-292

-475

-499

-499

-499

-499

Baten

Saldo

-292

-475

-499

-499

-499

-499

Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

-17

-17

-17

-17

-17

Baten

Saldo

-17

-17

-17

-17

-17

Inkomensregelingen

Lasten

-6.618

-4.461

-4.478

-4.478

-4.478

-4.478

Baten

6.408

3.703

3.670

3.670

3.670

3.670

Saldo

-210

-758

-808

-808

-808

-808

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-3.689

-3.547

-4.747

-4.654

-4.524

-4.386

Baten

-23

Saldo

-3.712

-3.547

-4.747

-4.654

-4.524

-4.386

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-4.629

-4.312

-5.045

-5.130

-5.130

-5.130

Baten

Saldo

-4.629

-4.312

-5.045

-5.130

-5.130

-5.130

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-943

-1.421

-472

-472

-472

-472

Baten

Saldo

-943

-1.421

-472

-472

-472

-472

Media

Lasten

-702

-684

-687

-687

-687

-687

Baten

198

233

233

233

233

233

Saldo

-504

-451

-454

-454

-454

-454

Milieubeheer

Lasten

-1.046

-1.166

-1.165

-1.124

-1.064

-1.063

Baten

139

Saldo

-907

-1.166

-1.165

-1.124

-1.064

-1.063

Musea

Lasten

-77

-77

-77

-77

-77

-77

Baten

Saldo

-77

-77

-77

-77

-77

-77

Mutaties reserves

Lasten

-2.000

-2.000

-2.457

-2.567

-2.615

-2.699

Baten

5.025

5.955

4.524

4.519

4.436

3.972

Saldo

3.025

3.955

2.067

1.952

1.821

1.273

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-632

-683

-512

-636

-636

-636

Baten

79

99

61

61

61

61

Saldo

-552

-584

-451

-576

-576

-575

Onderwijshuisvesting

Lasten

-2.467

-2.618

-2.436

-2.501

-2.437

-2.402

Baten

429

320

322

324

149

149

Saldo

-2.038

-2.298

-2.114

-2.176

-2.288

-2.253

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-190

-141

-81

-141

-141

-141

Baten

Saldo

-190

-141

-81

-141

-141

-141

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-1.573

-2.109

-2.184

-2.242

-2.275

-2.289

Baten

61

53

53

53

53

53

Saldo

-1.511

-2.056

-2.153

-2.211

-2.244

-2.258

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-677

-729

-734

-734

-734

-734

Baten

10

20

20

20

20

20

Saldo

-667

-709

-714

-714

-714

-714

Overhead

Lasten

-9.875

-7.380

-7.422

-7.460

-7.332

-7.341

Baten

42

75

Saldo

-9.833

-7.305

-7.422

-7.460

-7.332

-7.341

Overige baten en lasten

Lasten

-32

-9

-25

-100

-100

-100

Baten

Saldo

-32

-9

-25

-100

-100

-100

OZB niet-woningen

Lasten

Baten

2.327

2.169

2.578

2.578

2.578

2.578

Saldo

2.327

2.169

2.578

2.578

2.578

2.578

OZB woningen

Lasten

Baten

2.672

2.862

4.108

4.108

4.108

4.108

Saldo

2.672

2.862

4.108

4.108

4.108

4.108

Parkeren

Lasten

-82

-149

-184

-210

-208

-207

Baten

5

7

7

7

7

7

Saldo

-77

-142

-177

-203

-201

-200

Riolering

Lasten

-1.699

-1.684

-1.425

-1.681

-1.670

-1.706

Baten

2.557

2.401

2.130

2.399

2.389

2.429

Saldo

858

717

705

718

719

724

Ruimtelijke ordening

Lasten

-3.740

-674

-641

-631

-531

-491

Baten

3.599

Saldo

-141

-674

-641

-631

-531

-491

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-1.683

-2.589

-1.659

-1.718

-1.715

-1.712

Baten

220

61

Saldo

-1.463

-2.528

-1.659

-1.718

-1.715

-1.712

Sportaccommodaties

Lasten

-2.152

-2.491

-2.553

-2.692

-2.666

-2.639

Baten

410

396

397

398

398

398

Saldo

-1.742

-2.095

-2.156

-2.294

-2.268

-2.241

Sportbeleid en activering

Lasten

-1.040

-1.126

-1.126

-1.098

-1.098

-1.098

Baten

7

Saldo

-1.033

-1.126

-1.126

-1.098

-1.098

-1.098

Treasury

Lasten

-62

426

314

443

537

578

Baten

626

846

530

523

523

523

Saldo

565

1.272

844

966

1.060

1.101

Verkeer en vervoer

Lasten

-2.373

-2.977

-2.876

-3.037

-3.105

-3.067

Baten

169

162

184

184

184

184

Saldo

-2.205

-2.814

-2.669

-2.830

-2.898

-2.860

Volksgezondheid

Lasten

-1.348

-1.449

-1.440

-1.440

-1.440

-1.440

Baten

23

94

Saldo

-1.325

-1.355

-1.440

-1.440

-1.440

-1.440

Wijkteams

Lasten

-1.240

-1.752

-1.548

-1.499

-1.483

-1.483

Baten

Saldo

-1.240

-1.752

-1.548

-1.499

-1.483

-1.483

Wonen en bouwen

Lasten

-808

-881

-912

-871

-871

-871

Baten

1.042

447

810

775

395

395

Saldo

234

-434

-102

-96

-476

-476

Totaal saldo taakvelden

1.326

-432

19

-1.290

-1.583

-1.338

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18