Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen
De bedrijfsvoering van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is vanaf 1 januari 2017 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. HLTsamen is een ambtelijke werkorganisatie; de gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig.

De werkorganisatie HLTsamen ondersteunt de zelfstandige gemeentebesturen bij de strategische denkkracht en de uitvoering van hun taken. De aandacht van HLTsamen richt zich daarbij op de realisatie van de visie en de ambities op het gebied van kwaliteit, kostenreductie, kwetsbaarheid en een verbeterde strategische positie (3K's en S).

In 2021 is de organisatie gestart met de fase van het verder doorontwikkelen van HLTsamen, wetende dat de basis grotendeels op orde is. Pijlen zijn gericht op behouden van het goede en oplossing zoeken voor zaken die nog niet optimaal verlopen, zoals het integraal samenwerken aan complexe opgaven. De organisatie is zich hierbij van bewust dat maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en de vraagstukken complexer maken. Eind 2021 is er zicht op de organisatiekoers tot 2025 en de noodzakelijke stappen om daar te komen. De evaluatie van HLTsamen volgt medio 2022.

In deze programmabegroting zijn kosten opgenomen van de werkorganisatie HLTsamen. Deze zijn gebaseerd op de uitvoering van de politieke programma's van Hillegom, Lisse en Teylingen.

Invoering rechtmatigheidsverantwoording
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten is uitgesteld. De verwachting is dat dit in gaat op 1 januari 2022. In de huidige situatie geeft de accountant in de controleverklaring een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente. Met ingang van volgend jaar legt het college van B&W rechtstreeks verantwoording af over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Dit doet het aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert deze vervolgens op getrouwheid. De accountant kijkt dus of de verantwoording van het college juist en volledig is.

Binnen HLTsamen wordt gewerkt aan de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording op basis van 'three lines management'-model. In de tabel hieronder zijn de 'three lines' uitgewerkt.

De nieuwe rechtmatigheidsverantwoording vraagt van HLTsamen een beweging van interne controle naar interne beheersing. Met andere woorden: van achteraf gegevensgericht controleren en repareren, naar vooraf sturen en beheersen. De implementatie van het 'three lines'-model is hierbij een logische stap. In het laatste kwartaal van 2021 en in de loop van 2022 gaan we verder met de uitwerking en wordt u nader geïnformeerd.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18