Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale economie

Lisse is en blijft een groene woongemeente met een economisch vitaal en aantrekkelijk dorpshart waar haar inwoners en bezoekers uit de regio graag komen winkelen. In goede samenwerking met ondernemers, bewoners en eigenaren blijven we ons hiervoor inzetten.

Om Lisse als kennis- en expertisecentrum van de bloembollensector te behouden en versterken, leggen we de verbinding tussen economie, Greenport en onderwijs.

De Keukenhof en Lisse zijn belangrijke strategische partners die elkaar kunnen versterken. Daarbij geven we prioriteit aan de thema’s economie, duurzaamheid en mobiliteit. De samenwerking is begin 2019 vastgelegd in een convenant dat we jaarlijks verder uitwerken in concrete plannen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een economisch vitaal dorpshart, als ontvangstplek voor de lokale en regionale consument, met een hoog shopping comfort en convenience karakter.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Op basis van de Omgevingsvisie een uitvoeringsprogramma voor het centrum opstellen.

A2

Stimuleren van de ontwikkeling van locaties benoemd in de detailhandelsvisie (waaronder revitalisatie Blokhuis), en in beeld brengen hoe de gemeente deze ontwikkelingen kan bespoedigen.

A3

Verbinding zoeken met provinciale detailhandelsprogramma's waar dit bijdraagt aan de versterking van ons dorpshart.

A4

Samenwerken met Stichting Lisse Marketing (SLM).

A5

De samenwerking met ondernemers en eigenaren uit het centrum wordt voortgezet.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voldoende en duurzame bedrijventerreinen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Kijken hoe we samen met ondernemers de bedrijventerreinen aantrekkelijker, groener en veiliger kunnen inrichten.

B2

Ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties alleen als dit vanuit een breed en regionaal perspectief noodzakelijk is of in relatie tot herplaatsing van bestaande bedrijven. Hierbij rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van o.a. mobiliteit- en ontsluiting, de opgaven voortkomend uit de klimaatstresstest en op het gebied van verduurzaming.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Behoud van Lisse als centrum van de bloembollensector op het gebied van kennis, expertise én toerisme.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C2

Samenwerken met Keukenhof, op basis van het convenant, op zo'n manier dat heel Lisse en waar mogelijk de Bollenstreek hier profijt van heeft.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Integrale en afgewogen aanpak in het kader van huisvesting van arbeidsmigranten in samenspraak met relevante partijen ten behoeve van het lokale bedrijfsleven.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

De totale omvang en aard in kaart brengen en daarvoor een integraal beleids- en actieplan opstellen.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)
Holland Rijnland

Keukenhof
Stichting Lisse Marketing
Economic Board DBS
Stichting Greenport DBS
Provincie Zuid-Holland
Huisvesters arbeidsmigranten
Informatiepunten voor arbeidsmigranten (andere regio's)
Dorpshart Lisse
Alverha
Ondernemers(fonds)
Museum Zwarte Tulp

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18