Programma 1 Vitaliteit

Onderwijs

In een inclusieve samenleving kunnen alle inwoners (blijven) meedoen. Op het gebied van onderwijs doen we dat door een 'leven lang leren' mogelijk te maken. Ook is er aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid en een gebrek aan digitale vaardigheden.

Onderwijskansenbeleid
Met het onderwijskansenbeleid streven wij naar gelijke kansen voor ieder kind in het onderwijs, om zich naar vermogen te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat elk kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op het volwassen leven in de maatschappij. Dit begint al bij de jongste kinderen vanaf 2 jaar. Voor de kinderen in de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar voeren we een beleid op voorschoolse educatie (VE). Hierbij zorgen we voor een sterke samenwerking tussen kinderopvangorganisaties, scholen en jeugdgezondheidszorg.

Passende onderwijsplek
Om te voorkomen dat leerlingen vastlopen in hun ontwikkeling, willen we dat we meer leerlingen op tijd op een passende onderwijsplek krijgen. Daarvoor is intensieve samenwerking tussen het onderwijs en door gemeente verstrekte jeugdhulp noodzakelijk. Het onderwijs ontvangt namelijk de middelen voor passend onderwijs en de gemeenten de middelen voor de jeugdhulp. Op basis van gezamenlijke afspraken tussen onderwijs en gemeenten geven we hier een goede vorm aan met pilots als startpunt (onder andere gefinancierd vanuit het Transformatiefonds Jeugdhulp). De Internationale Schakelklas (ISK) die sinds het schooljaar 2019-2020 in Lisse is gevestigd, heeft hierbij onze speciale aandacht. De ISK ontvangt extra middelen om haar bijzondere doelgroep te steunen.

Onderwijshuisvesting
Bij onze zorgplicht hoort dat wij voldoende en geschikte huisvesting bieden voor onderwijs en bewegingsonderwijs. Wij benutten kansen vanuit de brede school/Integraal Kind Centra-gedachte. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid leiden ertoe dat de kosten voor onderwijshuisvesting naar verwachting gaan stijgen. Bij komende nieuwbouw- en/of renovatieprojecten besteden wij hier nadrukkelijk aandacht aan en zorgen wij ervoor dat de schoolgebouwen zijn voorbereid op de toekomst. De reserve-onderwijshuisvesting wordt hierop afgestemd.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een leven lang leren stimuleren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A3

Samen met maatschappelijke partners voeren we acties uit het Taalpact Bollenstreek uit. Daarmee zetten we in op het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid.

A4

We voeren het bestaande Integraal HuisvestingsPlan uit.

A5

Voorbereiden van de nieuwbouw/renovatie van De Lisbloem.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Meer leerlingen tijdig (binnen 3 maanden) op een passende onderwijsplek met jeugdhulp waar passend en nodig, met de nadruk op normaliseren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

In samenwerking met onderwijs en de jeugdhulppartners zetten we in op de juiste zorg op het juiste moment en de juiste plek.

C2

Samen met onderwijs, jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht werken we aan passende onderwijsplekken met jeugdhulp of jeugdhulp met onderwijs, zogenoemde arrangementen. In het speciaal onderwijs is algemeen toegankelijke jeugdhulp op school beschikbaar voor alle leerlingen waardoor problemen niet onnodig escaleren en leerlingen op school kunnen blijven.

C3

We voeren de acties uit de ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda 2019-2023 (REA) uit.
In samenwerking met onderwijs, jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht bieden we onderwijs met jeugdhulp of jeugdhulp met onderwijs aan, zogenoemde arrangementen.
In het gespecialiseerd onderwijs is jeugdhulp op school algemeen toegankelijk, waardoor problemen niet onnodig escaleren en leerlingen op school kunnen blijven.

C4

We voeren het vastgestelde onderwijskansenbeleid uit.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland (Regionaal Bureau Leerplicht)

Schoolbesturen
Kinderopvangorganisaties
Ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen
Bibliotheek

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18