Programma 1 Vitaliteit

Gezondheid & Vitaliteit

Mensen die bewegen en sporten, zijn niet alleen lichamelijk en mentaal fitter, maar hebben ook minder kans op depressie, hart- en vaatziekten en andere gezondheidsklachten. Meer sporten en bewegen verbetert de kwaliteit van het leven. We zetten in op preventie. Want wanneer de balans op orde is, is er minder kans op gezondheid- en/of andere problemen en houden we onze zorg betaalbaar. Het verbeteren van de positieve gezondheid vraagt een integrale visie en aanpak en gaat daarom verder dan de focus binnen het beleidsdomein maatschappelijke ontwikkeling.

Kansen liggen in het verbinden van de openbare buitenruimte en ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot fysieke en mentale gezondheid en participatie. Bijvoorbeeld door een ‘leven lang bewegen’, waarbij mensen zo jong mogelijk beginnen en zo lang mogelijk (kunnen) blijven sporten en bewegen. De openbare buitenruimte is tegenwoordig een belangrijke beweegruimte. Meer dan de helft van de bevolking gebruikt de openbare ruimte, zoals de openbare weg, het park of bos voor beweging. Deze publieke buitenruimte is daarmee een belangrijke beweegvoorziening die ook in de nota ‘Sporten, bewegen en spelen 2019-2022’ een prominente rol inneemt.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voorkomen is beter dan genezen. Inwoners van Lisse worden gezonder en vitaler.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

In lijn met de zes pijlers van positieve gezondheid (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren) versterken wij de samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn, sport en cultuur. Het gebruik van ‘Lekker in je lijf’ en ‘Welzijn op recept’ wordt gestimuleerd. Wij voeren het Preventieakkoord 'Lisse positief gezond' uit.

A2

Wij voeren het Preventieakkoord 'Lisse positief gezond' uit en bevorderen een gezonde leefstijl van onze inwoners: gezond eten en drinken, meer bewegen en sporten en minder overmatig alcoholgebruik en roken. Dat doen we met onder meer gezonde sportkantines, een gezond kookcafé, een 'beweeg en doe'-route en de aanleg van watertappunten. Op basis van overleg met de eerste lijn, Zorg & Zekerheid en Welzijn, bevorderen wij de samenwerking en verwijzing tussen zorgprofessionals. We stellen een uitvoeringsparagraaf over vitaliteit op voor 2021 - 2024 op. Deze paragraaf is onderdeel van de Maatschappelijke agenda.

A3

In 2022 starten we met de uitvoeringsprogramma’s van de Maatschappelijke Agenda. In het uitvoeringsprogramma 'Vitaliteit' wordt het onderdeel volksgezondheid geactualiseerd. Dit doen we aan de hand van de zes pijlers van positieve gezondheid.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Meer inwoners kunnen een leven lang sporten en bewegen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

De nota ’Sporten, bewegen en spelen 2019-2022’, het Preventieakkoord en het Nationale Sportakkoord vallen samen in het uitvoeringsprogramma Vitaliteit.

B3

De JOGG (jongeren op gezond gewicht)-regisseur geeft uitvoering aan het programma 'Jongeren op gezond gewicht'. Dit maakt deel uit van de ambities en doelstellingen vanuit het meerjarenprogramma 'Sporten, bewegen en spelen 2019-2022'.

Vanuit de gemeente Lisse is in 2020 een Team buurtsportcoaches gevormd . De JOGG is onderdeel van dit team en sluit aan bij de landelijke JOGG-aanpak. De JOGG-regisseur is de lokale verbinder van een groeiend werknet. Dit werknet gaat uit van een integrale aanpak op verschillende niveaus en maakt in de praktijk de omgeving waarin kinderen opgroeien duurzaam gezonder. We richten ons op thuis, de school, de buurt, de sport en vrije tijd, het werk en de online media. Deze omgevingen moeten verleiden tot consumptie van gezonde voeding, tot meer bewegen en voldoende ontspanning en slaap. Het meerjarenprogramma ‘Sporten, bewegen en spelen 2019-2022’ bevat 3 ambities (1. Een leven lang bewegen, 2. een sportieve basis voor de jeugd, 3. Bewegen, spelen, sporten in de openbare ruimte) opgenomen, waaraan vijftien doelstellingen zijn gekoppeld. Thema’s als gezonde voeding (waterlessen) en meer bewegen (Sjors Sportief) zijn activiteiten om de doelstellingen te behalen.

B4

We streven ernaar om sport, gezondheid en sociale duurzaamheid een plek te geven in de omgevingsvisie.

B5

We maken beweeg- en kindvriendelijke locaties en stimuleren daarmee dat kinderen kunnen spelen.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

RDOG Hollands Midden (GGD)

Speeltuinverenigingen
Uitvoeringsorganisaties maatschappelijk vastgoed
Sportaanbieders
Zorgaanbieders
Onderwijs

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18