Programma 1 Vitaliteit

Sociaal domein

Innoveren en verbinden
Een inclusieve samenleving met gezonde en vitale inwoners staat voor ons voorop. Iedereen die dat kan, doet mee en wie het niet kan, wordt geholpen om dat wel weer te kunnen. Dit uitgangspunt nemen we mee in de beleidsontwikkelingen voor onderwijs, gezondheid, vitaliteit en het sociaal domein. De komende jaren zetten we in op het veranderen van de koers. We zoeken creatieve en innovatieve oplossingen en zien kansen om verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden door het combineren van diensten waarvan zij gebruikmaken. Met deze kanteling bereiken we dat onze zorg betaalbaar blijft, dat het complete aanbod van voorzieningen in Lisse behouden blijft en dat iedere inwoner de zorg die hij of zij nodig heeft kan blijven ontvangen.

De focus op preventie, normalisering en duurzame zorg is voor de komende periode van groot belang. We willen (een deel van de nu) geïndiceerde voorzieningen algemeen toegankelijk maken. Hiermee willen we bereiken dat er eerder ingezet wordt op preventie en dat voorzieningen laagdrempelig toegankelijk worden. Daarbij verliezen we de inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen, niet uit het oog. De term zelfredzaam is te beperkt. Zelf kun je best veel, maar samen nog veel meer. Daarom spreken we liever over ‘samen redzaam’.  

In 2021 hebben we onze maatschappelijke agenda voorgelegd aan de raad, zoals we al noemden in de paragraaf ‘Trends en ontwikkelingen’. In 2022 gaan we uitvoeringsprogramma’s maken voor de opgaven uit deze agenda.

Jeugdhulp 

Financiële ontwikkelingen 

De financiële druk op de jeugdhulp blijft onverminderd hoog, als gevolg van een grotere vraag naar en meer gebruik van jeugdhulp. Oorzaken zijn onder andere de coronapandemie en complexere problematiek. In 2021 is het budget voor jeugdhulp daarom structureel verhoogd. Daarbij merken we op dat de rijksoverheid heeft aangegeven voor 2022 €1,3 miljard extra beschikbaar te stellen aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp. Voor Lisse zal dit circa € 1.300.000 zijn. Gezien de uitspraak van de arbitragecommissie rekenen we erop dat er structureel extra middelen komen voor jeugdhulp. De rijksoverheid stelt daarbij overigens als voorwaarde dat gemeenten in samenwerking met ketenpartners aan de hand van een hervormingsagenda structurele besparingen realiseren met betrekking tot jeugdhulp.

Bijsturingsmaatregelen  

Om zowel het aanbod van kwalitatief goede, toegankelijke jeugdhulp als de financiële houdbaarheid van het stelsel te borgen, hebben we samen met gemeenten in de regio en de TWO een set van kostenbesparingsmaatregelen vastgesteld. Voor een belangrijk deel worden deze maatregelen in 2022 geïmplementeerd, waar nodig is hiervoor een (eenmalige) extra investering gereserveerd. Het financiële effect van deze interventies wordt in 2023 merkbaar in de uitgaven. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Nieuwe contractering en accountmanagement

D e inkoop en aanbesteding van jeugdhulp wordt efficiënter en competitiever ingericht aan de hand van zeven segmenten. Het streven is om een kleiner aantal aanbieders te contracteren die tegen scherpere prijzen de gevraagde zorg kunnen leveren. Hoe wij dit doen, staat beschreven in het inkoopplan. Door het accountmanagement strakker te organiseren, houden we gedurende het jaar meer inzicht in het kostenverloop en wordt het mogelijk om eerder te interveniëren.

  • Nieuwe governance structuur
    O mdat Holland Rijnland de TWO opheft per 1 januari 2022, wordt de uitvoering van de jeugdzorg weer teruggelegd bij de gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling (GR) in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie is de geëigende vorm om als gemeenten gezamenlijk de jeugdhulp uit te voeren. De structuur van een GR biedt ook kansen om als gemeentebestuur meer sturing en controle te krijgen op de uitvoering, en eerder bij te sturen ingeval van dreigende budgetoverschrijdingen.
  • Preventie, vroegsignalering en doorverwijzing
    Ook komend jaar is er blijvende aandacht voor preventie en vroegsignalering van zorgbehoeften bij jeugdigen en gezinnen. Het onderwijs en het lokale team (‘Voor ieder 1’) hebben hierbij een belangrijke signalerende functie. De praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsenpraktijk heeft zijn waarde bewezen in de afhandeling van kleine zorgvragen en adequate doorverwijzing naar de juiste hulpverlening en behandeltrajecten. Het aantal uren voor de praktijkondersteuner in Lisse wordt verhoogd van vier naar zestien uur per week.

Het gecombineerde effect van deze serie maatregelen resulteert naar verwachting vanaf 2022 in lagere uitgaven voor de jeugdhulp. Ook hopen wij dat de afspraken die gemaakt worden in de hervormingsagenda ons meer handelingsperspectief bieden voor beleidsinterventies die nu wettelijk nog niet mogelijk zijn. U kunt hierbij denken aan het nader definiëren van de reikwijdte van jeugdhulp en het bespreekbaar maken van een eigen bijdrage voor jeugdhulp.

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Vanaf 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Doel van de wetswijziging is het verminderen van de administratieve lasten te verminderen, sneller zorg en ondersteuning aan jeugdigen te leveren en preventie te versterken. De wijziging van het woonplaatsbeginsel kan financiële gevolgen hebben voor de gemeente Lisse. De daadwerkelijke kosten of besparingen zullen gedurende 2022 inzichtelijk worden. Dit is afhankelijk van het aantal jeugdigen dat we financieel overdragen aan andere gemeenten en het aantal jeugdigen dat andere gemeenten aan ons overdragen.

In deze begroting hebben we nog geen rekening gehouden met de mogelijke financiële consequenties van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De effecten kunnen zowel positief als negatief uitvallen. We verwachten u bij de eerste tussentijdse rapportage 2022 hierover te kunnen informeren.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voorkomen is beter dan genezen. De inclusieve samenleving mogelijk maken in Lisse.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A11

We stimuleren de samenwerking tussen het wijksamenwerkingsverband en de welzijnsorganisatie, bijvoorbeeld via het Samenwerkingsverband Wonen Welzijn Zorg. Dit vloeit voort uit het Preventieakkoord.

A2

We gebruiken de monitor sociaal domein (en andere data) om meer zicht te krijgen op de maatschappelijke outcome/effecten te krijgen. We richten een monitor in voor de integrale toegang. We volgen hierin de voortgang op prestatie-indicatoren die we hebben afgesproken met 'Voor Ieder1'. We monitoren actuele gegevens over jeugdhulp via een online dashboard.

A3

We ontwikkelen en transformeren van een aantal maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen op het terrein van thuisadministratie, sociaal netwerk, belevingsgerichte dagbesteding en ondersteuning mantelzorgers. De programmering van deze algemene voorzieningen is met name gericht op inwoners met een lichte zorgindicatie in verband met een GGZ-kwetsbaarheid en/of verslaving, een licht verstandelijke beperking, beginnende dementie of zorg voor een naaste.

A4

Eind 2021 is het Servicepunt Werk geïntegreerd in de Maregroep. De Maregroep en Servicepunt Werk zien erop toe dat meer mensen naar werk worden begeleid. Onderdeel van het integratieproces was het benoemen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI). Aan de hand van deze KPI’s zullen we de prestaties volgen en waar nodig bijsturen.

A5

Met Holland Rijnland onderzoeken we interventies om de bijstandsinstroom te beperken. We dragen bij aan de vorming van regionale mobiliteitsteams die extra ondersteuning aan werkzoekenden gaan geven. Dit voeren we uit in nauwe samenwerking met lokale teams.

A6

We zetten de lokale zorg- en veiligheidstafel jeugd voort. Naar aanleiding van de positieve ervaringen met de zorg- en veiligheidstafel voor jeugd verkennen we hoe we ook bij de zorg en veiligheid voor volwassenen de samenwerking verder kunnen versterken.

A7

We voeren de notitie 'Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022' uit.

A8

Een groep van lokale eerstelijns (geboortezorg)partijen, maatschappelijke organisaties en de gemeente heeft een coalitie gevormd en het actieplan 'Kansrijke Start' opgesteld. In 2022 gaat deze coalitie de acties uitvoeren. Het actieplan is vooral gericht op een betere samenwerking. Zo versterken zij hun mogelijkheden op vroegsignalering. Dat vergroot de kans dat alle pasgeboren kinderen in Lisse, samen met hun ouders, een goede start hebben, met minder risico's en kwetsbaarheden. 'Kansrijke Start' zet hiermee in op de vroege preventie.

A9

We stimuleren het gebruik van 'Welzijn op Recept' bij huisartsen en inwoners.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Hulp en ondersteuning voor wie het nodig heeft, zodat zij weer 'samenredzaam' zijn.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Vanaf 1 januari 2022 gaan we werken met de nieuwe systematiek van inkoop. We hebben contracten afgesloten voor de zeven segmenten met de geselecteerde jeugdhulpaanbieders. Hiermee beogen we de komende jaren kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp te realiseren. Daarnaast nemen we extra maatregelen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden.
Ook pakken we als gemeente het accountmanagement op en versterken het contractmanagement van TWO.

B2

We gaan verder met het uitvoeren van het programma 'Omzien naar elkaar' en het convenant 'Maatschappelijke Opvang'. Tegelijkertijd treffen we voorbereidingen voor de decentralisatie per 2023.  Dit doen we samen met gemeenten van de Duin- en Bollenstreek. We stemmen af met centrumgemeente Leiden en de andere Holland Rijnland-gemeenten.

B3

We voeren de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uit.

B4

De integrale toegang, ‘VoorIeder1’, is in 2021 gestart. Dit team geeft integrale hulp en ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen.

B6

We voeren het nieuwe beleidsplan 'Schuldhulpverlening' uit. We breiden het aantal organisaties uit dat meedoet aan de afspraken over vroegsignalering van schulden.

B7

We voeren de maatregelen uit het armoedebeleid 'Iedereen doet mee' uit.

B8

We verlengen de pilot POH-jeugd GGZ met een jaar. Met de inzichten uit de pilot wordt de inzet van de POH-jeugd verder ontwikkeld, met aangescherpte kaders en een duidelijker opdracht op het gebied van netwerksamenwerking en normaliseren.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Iedereen doet mee en werkt samen, voor het grotere doel 'Iedereen kan meedoen'.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C10

We voeren de lokale aanpak eenzaamheid 2020-2022 uit.

C2

We stimuleren en belonen burgercreativiteit en burgerinitiatieven voor de buurtcohesie, onder andere met een lokaal fonds.

C5

We voeren het beleid doorlopende lijnen van 18- naar 18+ uit.

C6

We voeren de regiovisie Hollands Midden 2019-2023 uit voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

C7

We voeren de notitie 'Ouder worden in Lisse' uit. De conclusies en aanbevelingen in de notitie nemen we mee in de uitvoeringsprogramma's van de Maatschappelijke Agenda.

C8

Uitvoeren van het beleid in 2021.

C9

We maken uitvoeringsprogramma's voor de Maatschappelijke Agenda.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (MareGroep)
RDOG Hollands Midden (GGD)
Holland Rijnland
Voor ieder 1

Onderwijs
Bibliotheek
Organisaties sport en cultuur
Welzijnsorganisaties
Eerstelijnszorg
Aanbieders jeugdhulp en Wmo
Politie
Woningcorporatie

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18