Programma 2 Leefomgeving

Veiligheid

Veiligheidsbeleid
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 (IVB) ‘Samen voor een nog veiliger Lisse’ dateert uit 2019. De gemeenteraad heeft dit strategische veiligheidsplan vastgesteldvoor vier jaar. Op basis van het IVB stelt het college elk jaar een uitvoeringsprogramma vast: het veiligheidsjaarplan. Voor 2022 is dit inmiddels vastgesteld. Het jaarplan bevat (grotendeels) de prioriteiten en thema’s uit het IVB 2020-2023, die verder zijn geconcretiseerd in doelstellingen en streefwaarden.

Intensieve samenwerking, zowel intern als extern, is de sleutel om de huidige en nieuwe vormen van onveiligheid tegen te gaan en de veiligheid voor de inwoners van Lisse te behouden en te verbeteren. Dit doen we binnen de integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Samenwerking is ook een voorwaarde voor de aanpak van nieuwe ontwikkelingen zoals mensenhandel en de relatie tussen ondermijning en zorg. Wanneer we de zorg en veiligheidsketen met elkaar verbinden, kunnen we deze problematiek effectief aanpakken en inzetten op preventie. De verdere ontwikkeling van het regionaal Zorg- en Veiligheidshuis sluit hierbij aan.

Aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is op het eerste gezicht niet zichtbaar. Denk aan  drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel, witwaspraktijken en vastgoedfraude. Ook in de gemeente Lisse is sprake van criminele, ondermijnende activiteiten en misstanden. Sinds november 2018 werken we daarom intensief en integraal samen met partners als politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken en zoveel mogelijk te voorkomen.

In de jaren 2022-2025 staat de ontwikkeling en versterking van de lokale aanpak van ondermijning centraal. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn werken aan een weerbare samenleving en organisatie. Daarnaast zijn informatiegestuurd werken en preventie belangrijk. We zoomen hierbij specifiek in op vastgoed, malafide bedrijven, bedrijventerreinen en recreatieparken. De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van casuïstiek. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden.

De komende jaren blijven we deze coalitie verder uitbreiden, zowel met specifieke sleutelfiguren als met private partners en inwoners. Doel is te komen tot een weerbare samenleving! In 2021 is er beleid geschreven voor het thema mensenhandel. In 2021 en 2022 worden er organisatiebreed awareness trainingen aangeboden. Ook op dit vlak gaan we de samenwerking aan met interne en externe partners om tot een integrale aanpak te komen

Toezicht en handhaving
Met toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en wonen controleren we of gebouwd wordt volgens de vergunning en de bouwvoorschriften. Panden en gronden moeten overeenkomstig de bestemming worden gebruikt. Hiermee gaan we verrommeling van het landschap tegen en stimuleren we ruimtelijke duurzaamheid. De kwaliteit van deze werkzaamheden is vastgelegd in de VTH-verordening (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).  

Voor de periode 2019-2022 doen wij mee aan het project ‘Handhaving Buitengebied’ (ISG). Om het bollengebied te behouden, is extra inzet nodig voor handhaving in het buitengebied (regionaal afgesproken). In HLT-verband hebben we hiervoor tijdelijk een extra handhaver en juridische ondersteuning ingehuurd.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

We maken het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 operationeel in het jaarlijks Veiligheidsjaarplan (2022). Prioriteiten zijn: ondermijning, cybercrime, jeugd en overlast/ maatschappelijke onrust, verkeer en buurtbemiddeling.

A2

Het KVO Meer en Duin (Keurmerk Veilig Ondernemen) is in uitvoering, in samenwerking met de ondernemers. Ondernemers, politie en gemeente werken samen aan een veilig ondernemersklimaat.

A3

We actualiseren de Algemeen Plaatselijke Verordening (alleen juridisch/technisch indien noodzakelijk).

A4

We toetsen het coffeeshopbeleid.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Duurzame oplossingen door veiligheid en zorg combineren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

We zetten de pilot ‘Zorg en veiligheid jeugd’ voort met een lokale zorg- en veiligheidstafel. Bij overlastgevende jeugd kiezen we voor outreachend jongerenwerk, in nauwe samenwerking met de inwoners en politie.

B2

We pakken multiproblematiek aan door veiligheid en zorg te combineren. Dit vraagt ontschotting op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting enzovoort: problematiek integraal aanpakken).

B3

We voeren de Wet verplichte GGZ uit.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

We zetten het programma ‘Ondermijning’ voort. We geven uitvoering aan de speerpunten daarvan, te weten: drugscriminaliteit, witwassen, en arbeidsuitbuiting. De focus ligt op het signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit.
Signaleren: preventief toezicht en integrale controles, het (door)ontwikkelen van datagedreven werken en blijvend investeren in awareness via trainingen en (publieks)campagnes.
Voorkomen: verder bouwen aan een weerbare organisatie en samenleving, door middel van een preventieve aanpak (mensenhandel, arbeidsmigranten, KVO) en barrières opwerpen in beleid (zoals sluitingsbeleid Opiumwet en Prostitutiebeleid). Het sluitingsbeleid Opiumwet werd in 2021 vastgesteld.
- Aanpakken: gerichte aanpak van casuïstiek, branche- en gebiedsgerichte aanpak, aanpak van hennepteelt en drugshandel en uitvoeren van integrale projecten (onder andere RIEC /LSI).  
- Speerpunten 2022: maatschappelijke coalities, focus op sleutelpersonen, inzet op faciliterende branches, voorkomen van criminele aanwas.

C3

We werken verder aan kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten, met aandacht voor informatiepositie en veiligheidscontroles (in samenwerking met brandweer). We pakken (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit aan.
Georganiseerde , ondermijnende criminaliteit is op het eerste gezicht niet zichtbaar, zoals: drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel, witwaspraktijken en vastgoedfraude. Ook in de gemeente Lisseis sprake van criminele, ondermijnende activiteiten en misstanden. Om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en te voorkomen, werken we intensief en integraal samen met partners zoals politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling en de versterking van de lokale aanpak van ondermijning centraal gestaan. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn werken aan een weerbare samenleving en organisatie. Ook is aandacht besteed aan preventie en informatiegestuurd werken en het verbeteren van de informatiepositie en het netwerk. De structuur is neergezet en de resultaten daarvan zijn zichtbaar. De focus voor 2022 ligt vooral op het verstevigen van de bestaande aanpak, verdere verdieping met als specifieke doelgroep ondernemers/het bedrijfsleven en daarmee samenhangende organisaties en netwerken/coalities. Ook in de communicatie staann de ondernemer en het bedrijfsleven centraal. Daarnaast zijn de inzet op faciliterende branches en het voorkomen van criminele aanwas speerpunten voor 2022. De inhoudelijke aandacht gaat uit naar de speerpunten drugs, arbeidsuitbuiting en witwassen met de focus op het signaleren, voorkomen en aanpakken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Veilig en legaal bouwen en voorkomen van strijdig gebruik.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

We voeren het handhavingsbeleid 2019-2022 uit op basis van handhavingsprogramma's (prioriteiten zijn onder andere APV en BWT-toezicht en handhaving).

D2

We bereiden veranderingen voor in de VTH-taken als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de invoering van de Omgevingswet (van kracht op 1 juli 2022).

D3

We voeren het project ‘Handhaving Buitengebied 2019-2022’ over ruimtelijke duurzaamheid uit. Toezicht en handhaving rond illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud Bollengebied pakken we intensief op.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Veiligheidsregio Hollands Midden
Omgevingsdienst West Holland

Politie, GHOR, CJG/JGT, Veiligheidshuis Hollands Midden, Brijder, Halt
Welzijnskwartier, Reclassering, OM, RIEC, Belastingdienst, onderwijs, woningcorporatie, Jeugdbescherming West, ondernemers

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18