Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

Om voorliggende strategische opgaven zoals de energietransitie en de bereikbaarheid van onze streek het hoofd te bieden, is samenwerking met onze buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen (onder andere Holland Rijnland), de provincies Noord- en Zuid-Hollland en een verscheidenheid aan maatschappelijke partners noodzakelijk. In samenwerking kunnen we deze opgaven zo integraal mogelijk aanpakken, onze strategische positie in en invloed op het speelveld vergroten en waar mogelijk de kosten verlagen.

Meer en meer samenwerking

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet om de samenwerking met bovengenoemde partijen naar een hoger niveau te tillen. Voorbeelden van toenemende (regionale) samenwerking: de collegeconferenties van de Duin- en Bollengemeenten met als doel een gezamenlijke uitvoeringsagenda, de samenwerking in verschillende thematische bestuurlijke overleggen Duin- en Bollenstreek (onder andere duurzaamheid en mobiliteit) en regulier overleg met de provincie Zuid-Holland in het kader van gebiedsgericht werken en het plan noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek.

In de volgende periode zullen wij deze samenwerkingsverbanden verder benutten en indien waardevol verder uitbreiden. Veel gemeentelijke taken en ambities kunnen we op eigen kracht realiseren, maar in meerdere gevallen is samenwerking noodzakelijk, wat bijdraagt aan een stevige (regionale) positie van en voor onze gemeente.

Gezamenlijke thema’s
In 2021 is onder de vlag ‘wat ertoe doet’
ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan een intensivering van de samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreekgemeenten. Enerzijds met de bedoeling om de bestuurlijke drukte in onze regio te verminderen, anderzijds om ons aan elkaar te verbinden in een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda op de gezamenlijke thema’s waarvoor uitvoering op de schaal van Duin- en Bollenstreek het meest effectief is.

In het vierde kwartaal van 2021 gaan wij met u in gesprek over deze voorgenomen samenwerking in Duin- en Bollenstreekverband, inclusief de daaraan gekoppelde concept uitvoeringsagenda.
De verdere intensivering van de samenwerking op Duin- en Bollenstreekniveau heeft geen directe financiële consequenties. Bij het gezamenlijk optrekken in de uitvoeringsagenda is het uitgangspunt dat bestaande beschikbare middelen worden ingebracht in het gezamenlijke uitvoeringskader.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Verstevigen van de positie van Lisse als samenwerkingspartner binnen en buiten de regio.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Onderhouden van, investeren in en bouwen aan een stevige bestuurlijke samenwerkingsrelatie met onze bestuurlijke partners in de Duin- en Bollenstreek, de gemeente Haarlemmermeer, Holland Rijnland, de MRA en MRDG en externe maatschappelijk partners.

A2

Strategische (bestuurlijke) posities innemen en strategische samenwerkingsverbanden aangaan met bestuurlijk en maatschappelijk partners. Zo kan Lisse haar positie en invloed versterken.

A3

Verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken, samen met de provincie en (regio)gemeenten.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Versterken belangenbehartiging en versterken van invloed van Lisse binnen Holland Rijnland op een aantal beleidsterreinen zoals bij verkeer en vervoer.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

In 2022 blijft onze gemeente doorlopend betrokken bij belangrijke dossiers op de tafels van Holland Rijnland, zoals het mobiliteitsdossier en de energietransitie. Door de toegenomen samenwerking tussen de HLT-gemeenten en onze partners binnen de Duin- en Bollenstreek zijn wij beter in staat onze ambities te realiseren.

B2

Aangaan van een brede samenwerking met bestuurlijke en maatschappelijke partners binnen de Duin- en Bollenstreek. Dit om de belangen van onze gemeente binnen Holland Rijnland te borgen, onder meer op het gebied van energie en mobiliteit.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Benutten van onze  'scharnierfunctie' tussen de grote stedelijke gebieden.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Het ambtelijk en bestuurlijk brede netwerk opbouwen en verder ontwikkelen om zo kansen en mogelijkheden van onze scharnierfunctie nader te onderzoeken.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Haarlemmermeer
Schiphol
Provincie Zuid-Holland
Metropoolregio Amsterdam
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18