Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen

Gebaseerd op het beleidskader uit de nota ‘Verbonden partijen’  heeft de gemeenteraad de governance ingericht op verbonden partijen. Dit geeft de gemeenteraad meer grip op deze partijen. In samenwerking met de raad (expertteams) is het governance regime ‘verbonden partijen’ nader ingevuld en uitgewerkt. Een evaluatie vindt nog in 2021 plaats.

Voor informatie over de verbonden partijen verwijzen we naar de paragraaf ‘Verbonden partijen’.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een goede regie voeren op de verbonden partijen waarbij de standpunten van Lisse (tijdig) helder naar voren komen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Het onderhouden van en investeren in ons bestuurlijk netwerk, met (in ieder geval voor Verkeer en vervoer) Holland Rijnland als 'basis'.

A2

Om (lokale en regionale) doelen te realiseren, benoemen we thema's waarvoor we gericht lobbyen – soms ook in samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld Holland Rijnland.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Meer grip op de verbonden partijen om samen uiteindelijk een betere kwaliteit te bereiken.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Door de aanpak met expertteams ontstaat onder andere meer grip op de verbonden partijen. Daarnaast zijn de verbonden partijen zelf ook actiever met het delen van informatie en het betrekken van de raad bij diverse onderwerpen.

B2

De gemeenteraad heeft – gelet op het belang en de impact – vier  verbonden partijen gekozen voor kwaliteitsverbetering  van het governanceregime door de inzet van de expertteams: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek,  Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB/Maregroep) en HLTsamen.
In 2021 vindt een evaluatie plaats. Aan de hand van de bevindingen kan dit leiden tot een wijziging van de aanpak of werkwijze in 2022.

B3

De zienswijzeprocedure op de ontwerpbegrotingen zorgvuldig en kritisch voorbereiden.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Werkorganisatie HLTsamen
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Samenwerking Belastingen Bollenstreek
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Alliander N.V.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18