Programma 2 Leefomgeving

Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbare ruimte
We willen de (leef)omgeving voor bewoners en bedrijven aangenaam en bruikbaar maken en houden. Een prettige, groene leefomgeving heeft een positieve invloed op ons welbevinden en nodigt uit tot bewegen, sporten en ontmoeten. Wij bereiden Lisse voor op klimaatveranderingen en ontwikkelen een toekomstbestendig actieplan. De inrichting van de buitenruimte speelt hierbij een cruciale rol.

Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht om de inzameling van afval te verzorgen. We stimuleren op dit vlak de circulaire economie. Op basis van de evaluatie van het afvalbeleidsplan optimaliseren we de afvalinzameling en -verwerking. Daarnaast voeren we samen met een eigen servicedienst van HLTsamen het dagelijks beheer en onderhoud uit van de openbare ruimte.

Gezien de beperkte financiële ruimte in de komende jaren moeten we keuzes maken in de ambities. Diverse ambities betekenen een verhoging van beheer en onderhoudskosten, tenzij eigen beheer door bewoners gaat toenemen of een andere wijze van compensatie wordt gevonden. Binnen het lopend beheer en in de projecten zetten we ons maximaal in om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie te realiseren met de beschikbare middelen.

Duurzaamheid
Lisse wil duurzamer worden en niet langer bijdragen aan de opwarming van de aarde: we maken verantwoord gebruik van beschikbare hulpbronnen, we koesteren onze natuur en het milieu en we zorgen voor een maatschappij voor iedereen. Wij gaan dus uit van duurzaamheid in brede zin: sociale, fysieke en economische duurzaamheid moeten op harmonieuze wijze gecombineerd worden. Het gaat om de combinatie van de drie P’s: people , planet en profit . De gedachte is dat als deze drie vormen van duurzaamheid in evenwicht zijn, er sprake is van een echt duurzame ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is dat we in de behoeften van de huidige generatie voorzien zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Duurzaamheid is een maatschappelijke missie van en voor iedereen. Duurzame ontwikkeling moet dan ook maatschappelijk gedragen worden: betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen is erg belangrijk. De gemeente heeft beperkte invloed en middelen ter beschikking om veranderingen te bewerkstelligen. De gemeente zet de eigen mogelijkheden met inspiratie, effectief en efficiënt in om Lisse duurzaam te helpen maken. Dit doen wij aan de hand van de volgende strategie:

  • De gemeente stimuleert en faciliteert bewoners, bedrijven, bezoekers, maatschappelijke partners, buurtgemeenten, regionale samenwerkingen, om actief te werken aan een duurzame samenleving. Met kennis,netwerken en geld als dat effectief bijdraagt aan onze duurzame doelstellingen.
  • De gemeente benut haar verbindingen en relaties waar mogelijk om duurzaamheid bij alle partnerpartijen te bevorderen.
  • De gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld. De organisatie werkt zelf duurzaam en richt zich bij de uitvoering van reguliere gemeentelijke taken en diensten op duurzaamheid waar dat maar mogelijk is.

Doelstellingen en activiteiten
In Lisse is het thema duurzaamheid verankerd in de Regionale Energiestrategie (RES) 2021, de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW). Op moment van schrijven wordt gewerkt aan het opstellen van overkoepelend nieuw duurzaamheidsbeleid.  

Het Energieakkoord Holland Rijnland is vertaald naar de RES 1.0. In de RES 1.0 onderzoeken we hoe we duurzame energie grootschalig kunnen opwekken. Als eerste stap moeten we besparen: de ambitie van de RES is minimaal 11 procent van het energiegebruik in de regio ten opzichte van 2014 te besparen. Daarnaast zetten we in op schonere, slimmere en andere vormen van mobiliteit. De overstap naar duurzame bronnen waarmee we onder andere onze huizen kunnen verwarmen, vraagt dat we onze warmtevraag verkleinen en in de regio goed samenwerken. Een hybride warmtepomp is een nuttige tussenstap op weg naar andere duurzame oplossingen. Het is de regionale ambitie om in 2030 1.05 TWh duurzame elektriciteit gerealiseerd te hebben.

De RES vertalen we naar lokaal beleid. Dit doen we met onze lokale energiestrategie en de transitievisie ‘Warmte’, die we eind 2021 opstellen. In 2022 volgen de uitvoeringsprogramma's ‘Warmte en Energie’. Hierin werken we de ambities uit naar concrete projecten.

Budgettering
De raad heeft voor de aankomende jaren werkbudget beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de energie-/warmtetransitie. Om de ingezette lijn te kunnen voortzetten, is er voor de jaren 2022 en 2023 ook een werkbudget Duurzaamheid van €60.000 per jaar beschikbaar.
Duurzaamheid vormt op termijn nog meer een structureel onderdeel van onze werkprocessen. De verwachting is dat het onderwerp verder geïntegreerd wordt in de werkwijze van de afzonderlijke (beleids)afdelingen en dientengevolge een inherent onderdeel wordt van de budgetten. Voor 2022 en 2023 zijn aldus nog aanvullende middelen nodig.

Regionale programma's groen
Binnen de Duin- en Bollenstreek wordt samengewerkt op basis van het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’. Daarin zijn projecten op het gebied van groen en recreatie opgenomen. Holland Rijnland werkt aan het regionaal groenprogramma Holland Rijnland. In 2022 werken we  aan lopende en nieuwe initiatieven. Bij de uitvoering van deze projecten is de vraag aan de orde of we hierbij kunnen samenwerken met inwoners en bedrijven.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een aantrekkelijke gemeente met specifieke aandacht voor groen, milieu, biodiversiteit en beweging.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

We voeren het nieuwe beleid c.q. uitvoeringsprogramma ‘Spelen, Sport en Bewegen in de buitenruimte’ uit.

A10

Op basis van het traject rond de omgevingsvisie leggen we (nieuwe) kaders en uitgangspunten voor het groenbeleid voor. Op basis daarvan stellen we een nieuw groenbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma op.

A2

We voeren het gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek 2016’ uit. Daarmee leveren we een bijdrage aan landschap, recreatie, natuur en economie van de streek.

A5

We werken het maatregelenpakket voor klimaatadaptie uit op basis van in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Hierbij kijken we naar combinaties met reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen.

A6

We stellen een integraal waterbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma op (Programma Water en Klimaatadaptatie PKWA) waarin ook een maatregelenpakket voor klimaatadaptie wordt opgenomen. In dit plan is ook aandacht voor meer biodiversiteit in bermen en oevers.

A7

We optimaliseren de samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland bij het invullen van de (milieu) taken.

A8

We zorgen voor gerichte communicatie aan de inwoners over hun eigen invloed op de leefomgeving (bijvoorbeeld over de trias energetica, milieuvervuiling, geluidsoverlast en vergroening ten behoeve van waterberging).

A9

We leveren een bijdrage aan een (mogelijk) nieuw gebiedsprogramma voor de Duin- en Bollenstreek aan de hand van de visie ‘Rijke Groenblauwe Leefomgeving’ van de provincie Zuid-Holland.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Lisse circulair in 2050.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Afvalcommunicatie en -voorlichting: op basis van het afvalbeleidsplan geven we voorlichting om bewustzijn te creëren over een duurzame omgang met afval. Dit stimuleert inwoners tot afvalscheidinga en hergebruik.

B3

Op basis van in 2020 uitgevoerde metingen over afvaldumpingen en bijplaatsingen voeren we gerichte optimalisaties door ter bevordering van afvalscheiding.

B4

We doen onderzoek naar een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat 3.0, die past in de context van een circulaire economie.

B5

Jaarlijks voeren we sorteeranalyses uit naar de samenstelling van het gescheiden en ongescheiden afval. Op basis van die uitkomsten voeren we gerichte
optimalisaties en eventuele beleidswijzigingen door ter bevordering van afvalscheiding.

B6

We ronden het onderzoek af naar uniforme tarieven voor straatreiniging, onkruidbestrijding en gladheidsbestrijding.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Energieneutrale gemeente in 2050 en op termijn klimaatneutraal.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

We nemen actief deel en geven uitvoering aan het Energieakkoord Holland Rijnland (2017-2025).

C2

We stellen het uitvoeringsprogramma ‘(Lokale) Energiestrategie’ op en voeren dit uit.

C3

We stellen het uitvoeringsprogramma ‘Warmtetransitie’ op en voeren dit uit.

C5

We voeren het nieuwe duurzaamheidsbeleid Lisse uit en monitoren dit in 2021 opgestelde beleid. Hetzelfde geldt voor het hieraan gekoppelde uitvoeringsprogramma waarin de activiteiten per thema nader worden gespecificeerd.

C6

De raad heeft de RES 1.0 vastgesteld op 17 juni 2021. Op basis van nieuwe inzichten, innovaties en ervaringen leveren wij een bijdrage aan het opstellen van de RES 2.0.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

We werken het maatregelenpakket voor klimaatadaptatie uit op basis van de in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit plan wordt onderdeel van het nieuwe integrale waterbeheerplan, ook wel Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) genoemd.

D2

We voeren de bewustwordingscampagne ‘Operatie Steenbreek’ uit: op basis van de gelijknamige landelijke campagne voeren we jaarlijks bewustwordingscampagnes uit die zijn gericht op het vergroenen van tuinen.

D3

Jaarlijks actualiseren we de leidraad ‘Duurzame (her)inrichting van de openbare ruimte’ aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen die voortkomen uit de toepassing van de methode ‘Duurzame Gebiedsontwikkeling’.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland
Omgevingsdienst West-Holland
Meerlanden N.V.
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Werkvoorziening Kust, Duin- en Bollenstreek - MareGroep

Hoogheemraadschap Rijnland
Provincie Zuid-Holland
Inwoners
Bedrijven

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18