Programma 2 Leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

De ruimtelijke opgaven zijn fors. Daarom zijn innovatie, creativiteit en samenwerking in de regio noodzakelijk bij het realiseren van nieuwe woningen. Dit betekent: samen met de partners zoeken naar ruimte voor verandering. Het zoeken naar balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven geeft een continue spanning. Ook de energie- en warmtetransitie vraagt ruimte. De omgevingsvisie zien we als een integraal afwegingskader voor deze ruimteclaims en de balans die we met elkaar moeten vinden. We faciliteren en stimuleren plannen die daarbij aansluiten.

Zo mogelijk versnellen we ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarin de gemeente een grondpositie heeft. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) gaat verrommeling van de streek tegen en stimuleert economische herstructurering en landschapsverbetering.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Duurzame gebiedsontwikkeling en realiseren van nieuwe woningen voor doelgroepen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A2

We stimuleren en faciliteren (woningbouw)plannen die bijdragen aan de doelen zoals geformuleerd in de omgevingsvisie en het woonprogramma.

A3

Waar mogelijk versnellen we de woningbouwproductie en -processen waarbij de gemeente een actieve rol heeft.

A4

We zetten in op een kader voor duurzame gebiedsontwikkeling bij gesprekken en onderhandelingen met initiatiefnemers, projectontwikkelaars en bedrijven. Daarbij staan energietransitie, warmtetransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie centraal.

A5

We gaan onverminderd door met de GOM voor de aanpak van verrommeling, ten behoeve van economische structuurversterking en ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

Woningbouwcorporaties
Projectontwikkelaars
Bedrijven
Particuliere initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18