Programma 2 Leefomgeving

Implementatie Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen. Deze wet gaat uit van het beginsel ‘decentraal, tenzij…’. Daardoor ontstaat ruimte voor lokale afwegingen. Voor ons betekent de wet een integrale afweging en open houding ten opzichte van initiatiefnemers en participatie. We zullen hiervoor duidelijke kaders opstellen en pilots organiseren die ons voorbereiden op de wet en de nieuwe manier van werken. Na het vaststellen van de omgevingsvisie gaan we door met het opstellen van één Omgevingsplan voor de hele gemeente.

De ontwikkelingen onder het programma ‘Implementatie Omgevingswet’ dienen om aan de minimale wettelijke vereisten te kunnen voldoen die voortvloeien uit de Omgevingswet (zoals het versnelde traject vergunningverlening vanaf 1 juli 2022). Het programma ‘Implementatie Omgevingswet’ staat niet op zichzelf. Het heeft een integraal karakter en draagt bij aan de implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering. Voor 2022 is incidenteel werkbudget begroot om de invoering van de Omgevingswet voort te zetten.  

Aan de hand van een landelijk ontwikkeld financieel dialoogmodel hebben we een analyse gemaakt om de structurele kosten van de Omgevingswet na inwerkingtreding in beeld te brengen. Hieruit blijkt dat het standpunt van het Rijk dat de invoering en uitwerking van de Omgevingswet kostenneutraal kan verlopen, niet realistisch is. Hierover zijn we al in overleg met het Rijk en in 2022 komen we met een voorstel om deze kosten te mitigeren.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we samen met alle relevante partijen aan een veiligere en gezondere leefomgeving, waarbij innovatie, participatie en creativiteit voorop staan.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

We stellen de omgevingsvisie, het omgevingsplan en bijbehorende programma’s op, en monitoren, evalueren en/of actualiseren deze.

A3

We stellen een omgevingsplan op volgens de wettelijke vereisten.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en ambtenaren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

We organiseren bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken te introduceren.

B2

We werken met serviceformuless die uitgaan van de één-loket-gedachte (zie programma 4 ‘Dienstverlening’).

B3

We ontwikkelen kaders voor dede vormgeving van (overheids)participatie onder de Omgevingswet (zie programma 4 ‘Participatie’).

B4

We voeren het strategisch communicatie- en participatieplan uit.

B5

We passen competentieprofielen aan.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een digitale ontsluiting van gegevens en infrastructuur, die aansluit op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) passend bij de invoering van de Omgevingswet.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

We wisselen kennis uit en werken samen met partners.

C2

We lanceren pilots die aansluiten op het landelijke digitale stelsel Omgevingswet.

C3

We realiseren de noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens) om nieuwe processen te ondersteunen.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Omgevingsdienst West-Holland
RDOG Hollands Midden (GGD Hollands Midden)
Veiligheidsregio Hollands Midden

Ministerie van Binnenlandse zaken
VNG
Omgevingswet Livinglab Zuid Holland (Hogeschool Leiden)
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Omliggende gemeenten
Inwoners en initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18