Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Participatie

Zoals opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022 wil de gemeente verbonden zijn met de samenleving. We willen meer betrokkenheid van alle doelgroepen en in het bijzonder van jongeren.
De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar deze verbinding, bijvoorbeeld in het project ‘Grijze pakken’, een van de pilotprojecten van de raad om ervaring op te doen met participatie. Dit heeft de raad mooie doelen opgeleverd,  die zijn opgesteld op initiatief van de jeugd.

Het meedoen van de samenleving en het delen van verantwoordelijkheden zijn ontwikkelingen waarop de gemeente, in samenspel met raad en college, wil aansluiten.
Ook hierin zijn de afgelopen jaren mooie stappen gezet met fysieke als digitale participatie.

Vanuit het programma ‘Participatie’ wordt in 2021 en 2022 verder gewerkt aan een breed participatiebeleid met bijbehorende aanpak en tools. Onderdeel hiervan is participatie rondom de Omgevingswet: wie moet wanneer en op welke wijze de omgeving betrekken bij aanpassingen in de fysieke leefomgeving? Waarschijnlijk wordt de Omgevingswet medio 2022 van kracht.

Breed participatiebeleid
Hierop vooruitlopend zijn de participatiepilotprojecten die de raad heeft geïnitieerd in 2021  geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het ontwikkelproces voor een breed participatiebeleid.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

De raad positioneren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden in het kader van (overheids)participatie, met specifieke aandacht voor verwachtingsmanagement.
Samen met de raad gaan we aan de slag om vanuit de kracht van ieders rol en helderheid over de opgave de goede stappen te zetten in participatie.

A2

De ontwikkelopgave voor de organisatie is de afgelopen periode in beeld gebracht. Het traject dat is uitgestippeld omvat een programma ‘Participatie’, dat bestaat uit meerdere projecten.

Participatie onder de Omgevingswet loopt in 2022 door en geeft antwoord op de vraag wie, wanneer en op welke wijze de omgeving moet betrekken bij aanpassingen in de
fysieke leefomgeving. Dit geldt voor zowel initiatiefnemers van buiten de gemeente als voor de gemeente zelf als initiatiefnemer voor beleid. Medio 2022 wordt de Omgevingswet van kracht en zullen er duidelijke afspraken en tools beschikbaar zijn voor participatie.

Het project ‘Digitale participatie’ dat in 2021 is ingezet, wordt in 2022 verder uitgerold en beheerd. Sinds 2020 wordt er op het digitale vlak geëxperimenteerd met mogelijkheden om inwoners te kunnen laten participeren. Het streven is te komen tot hybride werkvormen (zowel digitaal als fysiek), zodat een zo groot mogelijke doelgroep benaderd en bevraagd kan worden. De raad wordt hierin meegenomen.

Ook wordt er vanuit het programma ‘Participatie’ in 2021 en 2022 verder gewerkt aan een breed participatiebeleid. De strategie bestaat uit een (bestuurlijke) visie en methoden (het ‘hoe’). Het beleid komt tot stand door samen met de raad, colleges, inwoners, collega-gemeenten en de werkorganisatie in gesprek te gaan over de reeds opgedane kennis en ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. Dat geeft vervolgens input voor de participatieverordening (vervanger inspraak verordening) die mogelijk verplicht wordt.

Vooruitlopend hierop zijn in 2021 de participatiepilotprojecten die de raad heeft geïnitieerd geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het ontwikkelproces voor een breed participatiebeleid. Met name de rolverdeling tussen college, raad, organisatie en inwoners en verwachtingsmanagement zijn punten van aandacht die uit de evaluatie voortkomen. Deze worden meegenomen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Versterken van de bijdrage van inwoners (jongeren) aan vraagstukken in de Lissese samenleving.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B2

Het project ‘Digitale participatie’ levert in 2021 tools en werkwijzen op voor het betrekken van onze inwoners bij maatschappelijke vraagstukken. Dit heeft geleid tot digitale mogelijkheden om (jonge) inwoners te motiveren om mee te denken. De pilot ‘Grijze pakken’ is een mooi voorbeeld van hoe we jongeren hebben weten te betrekken bij het vormen van beleid. De aandachtspunten die uit deze pilot voortkomen, worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het participatiebeleid.

Ook in 2022 verzorgen we communicatie op maat bij het opzetten en uitvoeren van projecten en thema’s (inzet sociale media, directe benadering via scholen, inzet ‘Denktank Jeugd’, enzovoort) Tot slot zetten we in op het werven van jongeren voor het digipanel.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

(Pro-) actief ondersteunen van initiatieven van bewoners.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

We geven duiding en invulling aan overheidsparticipatie (we ondersteunen bewonersinitiatieven). Het op te leveren participatiebeleid (start 2021, doorloop 2022) geeft zowel inwoners als initiatiefnemers, toetsers (eigen organisatie) en initiatiefnemers vanuit de gemeente handvatten voor het samenwerken met de omgeving. Zo  bestaat er eenduidigheid over wanneer en hoe er samengewerkt kan worden.

Dit geldt ook voor participatie als onderdeel van de Omgevingswet die medio 2022 van kracht wordt.

Daarnaast spelen de accountmanagers wijken, bedrijven en verenigingen een belangrijke rol bij het begeleiden en actief ophalen van initiatieven.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

De organisatie is toegerust om te werken met (ideeën en wensen van) inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

Participatie onder de Omgevingswet loopt in 2022 door en geeft antwoord op de vraag wie , wanneer en op welke wijze de omgeving moet betrekken bij aanpassingen in de
fysieke leefomgeving. Dit geldt voor zowel initiatiefnemers van buiten de gemeente als voor de gemeente zelf als initiatiefnemer voor beleid. Medio 2022 wordt de Omgevingswet van kracht en zijn er duidelijke afspraken en tools beschikbaar voor participatie.

Het project ‘Digitale participatie’ dat in 2021 is ingezet, wordt in 2022 verder uitgerold en beheerd. Het streven is te komen tot hybride werkvormen (zowel digitaal als fysiek) zodat een zo groot mogelijke doelgroep benaderd en bevraagd kan worden. De raad wordt hierin meegenomen . Voor de organisatie zijn hiervoor tools ontwikkeld en opgeleverd.

Ook vanuit het programma ‘Participatie’ wordt in 2021 en 2022 verder gewerkt aan een breed participatiebeleid. Dit beleid bestaat uit een (bestuurlijke) visie en methoden (het ‘hoe’) en komt tot stand door samen met de raad, colleges, inwoners, collega-gemeenten en de werkorganisatie in gesprek te gaan over de reeds opgedane kennis en ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. De uitkomst hiervan is een duidelijke aanpak en beschrijving van werkvormen en methoden die de organisatie kan inzetten bij het samenwerken met de omgeving.

Daarnaast werken we toe naar omgevingsgericht werken. In elke fase van beleidsontwikkeling zoeken wij actief naar wat inwoners belangrijk vinden door hen (ondernemers en organisaties) te benaderen, te stimuleren om mee te denken en te laten weten welk effect hun inbreng op het resultaat heeft gehad. Zo blijven wij aansluiten op de samenleving.

Samenwerkingspartners

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18