Home

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht treft u voor de programmabegroting 2022-2025, in één totaaloverzicht, de baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 1. Vitaliteit

Lasten

-29.112

-29.042

-28.535

-28.898

-28.658

-28.456

Baten

7.553

4.601

4.345

4.386

4.236

4.236

Saldo

-21.559

-24.440

-24.189

-24.511

-24.422

-24.220

Programma 2. Leefomgeving

Lasten

-15.991

-14.740

-14.655

-15.201

-15.223

-15.191

Baten

11.154

6.684

7.452

7.826

7.560

7.599

Saldo

-4.838

-8.057

-7.204

-7.375

-7.663

-7.592

Programma 3. Bedrijvigheid

Lasten

-2.691

-2.455

-2.220

-2.117

-2.064

-1.652

Baten

290

393

394

394

394

394

Saldo

-2.401

-2.062

-1.826

-1.723

-1.670

-1.258

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Lasten

-2.555

-2.636

-2.514

-2.515

-2.514

-2.514

Baten

1.021

465

455

455

455

455

Saldo

-1.533

-2.170

-2.058

-2.059

-2.059

-2.058

Saldo programma's

-30.331

-36.729

-35.277

-35.668

-35.814

-35.128

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Saldo

31.078

31.503

33.436

32.622

32.384

32.456

Belastingen overig

Saldo

1.856

1.849

-289

-289

-289

-289

Overhead

Saldo

-9.833

-7.305

-7.422

-7.460

-7.332

-7.341

Overige baten en lasten

Saldo

-32

-9

-25

-100

-100

-100

OZB niet-woningen

Saldo

2.327

2.169

2.578

2.578

2.578

2.578

OZB woningen

Saldo

2.672

2.862

4.108

4.108

4.108

4.108

Treasury

Saldo

565

1.272

844

966

1.060

1.101

Saldo algemene dekkingsmiddelen

28.633

32.341

33.230

32.425

32.409

32.513

Saldo voor resultaatbestemming

-1.699

-4.387

-2.048

-3.242

-3.404

-2.611

Stortingen in reserves

1. Vitaliteit

Lasten

-2.000

-2.000

-2.457

-2.567

-2.615

-2.699

2. Leefomgeving

Lasten

0

0

0

0

0

0

3. Bedrijvigheid

Lasten

0

0

0

0

0

0

4. Bestuur en ondersteuning

Lasten

0

0

0

0

0

0

Totaal stortingen in reserves

-2.000

-2.000

-2.457

-2.567

-2.615

-2.699

Onttrekkingen reserves

1. Vitaliteit

Baten

3.856

5.081

4.074

4.109

4.026

3.972

2. Leefomgeving

Baten

569

536

410

410

410

0

3. Bedrijvigheid

Baten

299

119

0

0

0

0

4. Bestuur en ondersteuning

Baten

301

219

40

0

0

0

Totaal onttrekkingen reserves

5.025

5.955

4.524

4.519

4.436

3.972

Resultaat na bestemming

1.323

-435

17

-1.294

-1.583

-1.341

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18