Home

Financiële begroting

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

-237

-188

49

Burgerzaken

-719

-594

125

Totaal Dienstverlening

-956

-782

174

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.680

-1.732

-52

Totaal Regionale samenwerking

-1.680

-1.732

-52

Totaal lasten

-2.636

-2.514

122

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

138

138

0

Burgerzaken

293

283

-10

Totaal Dienstverlening

431

421

-10

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

34

34

0

Totaal Regionale samenwerking

34

34

Totaal baten

465

455

-10

Saldo voor resultaatbestemming

-2.170

-2.058

112

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

219

40

179

Totaal reserves

219

40

179

Saldo na resultaatbestemming

-1.951

-2.020

-69

Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting na wijzigingen en de programmabegroting 2022:

                             Bedragen x € 1.000
 

Thema/Taakveld 

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Thema dienstverlening

Burgerzaken

 €       125

In 2021 waren er extra middelen nodig voor de verkiezingen i.v.m. de regels rondom Covid-19

 €         32

In 2021 was er een overheveling uit 2020 van een incidenteel budget voor Arbeidsmigranten

 €         91

Overig

 €           2

subtotaal

 €       125

Beheer overige gebouwen en gronden

 €         49

In 2021 was er een overheveling uit 2020 van een incidenteel budget voor het opstellen van de MOP's onderhoud gebouwen

 €         33

Overig

 €         16

subtotaal

 €         49

Totaal thema

 €      174

Totaal thema

 €      174

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

 €         -52

Overig

 €        -52

subtotaal

 €        -52

Totaal thema

 €        -52

Totaal thema

 €       -52

Totaal lasten

 €      122

 €      122

Baten

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

 €         -10

Overig

 €        -10

subtotaal

 €        -10

Beheer overige gebouwen en gronden

 €            -

subtotaal

 €           -

Totaal thema

 €        -10

Totaal thema

 €       -10

Totaal baten

 €        -10

 €       -10

Reserves

Toevoegingen reserves

 €            -

 €           -

Onttrekkingen reserves

 €       -179

Overheveling van 2020. Arbeidsmigranten

 €        -82

Overheveling van 2020: coronacompensatie 

 €        -64

Overheveling van 2020: Opstellen MOP gebouwen

 €        -33

subtotaal

 €      -179

Totaal reserves

 €      -180

 €     -180

Eindtotaal

 €        -68

 €       -68

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18