Home

Financiële begroting

Structureel begrotingsevenwicht

Kengetal structureel evenwicht verplichting BBV
Eén van de verplichte kengetallen van het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) is het aantonen van het structurele evenwicht. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans aanwezig zijn dat er op termijn een (begrotings)tekort ontstaat. Op basis van onderstaande overzicht wordt aangetoond of de begroting de komende jaren , conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is.

Berekening structureel evenwicht
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welk deel structureel.
Onder incidenteel wordt beschouwd 3 jaar of korter. Voor structureel geldt een looptijd langer dan 3 jaar achtereenvolgens. In het onderstaande overzicht wordt de berekening van het structureel evenwicht gepresenteerd. Voor de specificatie van de incidentele baten en lasten verwijzen wij naar de hoofdstuk 3.6.

Uitkomst structureel evenwicht is positief
De uitkomst van het structureel evenwicht voor 2022 is € 375.000 positief (0,7%). Dit  betekent dat de gemeente Lisse haar structurele lasten door de structurele baten kan dekken.

Materieel in evenwicht

bedragen x € 1.000

Programma

Lasten

Baten 

Saldo

Lasten

Baten 

Saldo

2022

2022

2022

2023

2023

2023

Vitaliteit

   -28.526

     4.345

   -24.181

   -28.899

     4.386

   -24.512

Leefomgeving

   -14.656

     7.452

     -7.205

   -15.201

     7.826

     -7.376

Bedrijvigheid

     -2.220

        394

     -1.826

     -2.118

        394

     -1.724

Bestuur en ondersteuning

     -2.514

        455

     -2.059

     -2.516

        455

     -2.060

Totaal lasten en baten

 -47.916

 12.646

 -35.270

 -48.733

 13.061

 -35.672

Algemene dekkingsmiddelen

        -115

   40.768

    40.653

           39

   39.947

    39.986

Overhead

     -7.398

           -  

     -7.398

     -7.461

           -  

     -7.461

Onvoorzien

          -25

           -  

          -25

        -100

           -  

        -100

Subtotaal

   -55.455

   53.414

     -2.041

   -56.255

   53.008

     -3.247

Mutaties reserves

     -2.457

     4.524

      2.067

     -2.567

     4.519

      1.952

Saldo incl. mutaties reserves 

   -57.912

   57.939

           26

   -58.822

   57.528

     -1.295

Correctie incidentele baten en lasten 

         759

       -410

         349

         649

       -410

         239

Structureel resultaat begroting 

 -57.153

 57.529

        375

 -58.173

 57.118

   -1.056

bedragen x € 1.000

Programma

Lasten

Baten 

Saldo

Lasten

Baten 

Saldo

2024

2024

2024

2025

2025

2025

Vitaliteit

   -28.660

     4.236

   -24.423

   -28.457

     4.236

   -24.221

Leefomgeving

   -15.222

     7.560

     -7.662

   -15.191

     7.599

     -7.592

Bedrijvigheid

     -2.064

        394

     -1.670

     -1.652

        394

     -1.258

Bestuur en ondersteuning

     -2.514

        455

     -2.059

     -2.514

        455

     -2.059

Totaal lasten en baten

 -48.460

 12.646

 -35.814

 -47.814

 12.685

 -35.129

Algemene dekkingsmiddelen

         132

  -39.709

   -39.577

         173

   39.781

    39.954

Overhead

     -7.332

           -  

     -7.332

     -7.341

           -  

     -7.341

Onvoorzien

        -100

           -  

        -100

        -100

           -  

        -100

Subtotaal

   -55.760

   52.355

     -3.405

   -55.082

   52.466

     -2.617

Mutaties reserves

     -2.615

     4.436

      1.821

     -2.699

     3.973

      1.274

Saldo incl. mutaties reserves 

   -58.374

   56.791

     -1.584

   -57.781

   56.438

     -1.342

Correctie incidentele baten en lasten 

         474

       -410

           64

            -  

           -  

            -  

Structureel resultaat begroting 

 -57.900

 56.381

   -1.520

 -57.781

 56.438

   -1.342

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18