Home

Financiële begroting

Geprognotiseerde balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dat geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Dit zorgt ervoor dat er in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing meer aandacht is voor het EMU-saldo.

Geprognosticeerde balans per 31 december 

(bedragen x € 1.000)

Activa

Rekening 2020

Primaire begroting 2021 voor wijzigingen

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

materiële vaste activa

met economisch nut

71.829

77.990

77.248

75.704

72.583

69.567

met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

16.198

20.325

18.297

18.669

19.036

20.630

met maatschappelijk nut

3.624

9.050

10.280

12.869

12.433

12.950

sub-totaal materiële vaste activa

91.651

107.365

105.825

107.242

104.052

103.147

financiële vaste activa 

Len. aan openb. Lich., woningb., deelnemingen, ov. verb. partijen

741

713

0

0

0

0

Overige langlopende leningen

6.968

7.104

5.654

5.133

4.715

4.398

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.322

1.322

1.322

1.322

1.322

1.322

sub-totaal financiële vaste activa 

9.031

9.139

6.976

6.455

6.037

5.720

Totaal vaste activa

100.682

116.504

112.801

113.697

110.089

108.867

VLOTTENDE ACTIVA

onderhanden werk, gronden in exploitatie

0

0

0

0

0

0

voorraad overige grond en hulpstoffen

0

0

0

0

0

0

sub-totaal voorraden

0

0

0

0

0

0

vorderingen op openbare lichamen

10.775

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Vordering ivm faciliterend grondbeleid

overige vorderingen 

kortlopende uitzettingen

liquide middelen

434

500

500

500

500

500

overlopende activa

5.178

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totaal vlottende activa

16.387

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Totaal generaal

117.069

128.504

124.801

125.697

122.089

120.867

Passiva

Rekening 2020

Primaire begroting 2021 voor wijzigingen

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

EIGEN VERMOGEN

algemene reserves

2.125

1.429

1.678

1.678

1.678

1.678

bestemmingsreserves

18.544

16.804

14.727

12.775

10.954

9.681

nog te bestemmen resultaat

1.326

71

26

-1.222

-1.511

-1.270

sub-totaal Eigen vermogen 

21.995

18.304

16.431

13.231

11.121

10.089

VOORZIENINGEN

7.940

7.558

8.493

8.740

8.824

8.861

VASTE SCHULDEN 

78.896

88.821

86.889

90.806

89.623

91.239

Totaal vaste passiva

108.831

114.683

111.813

112.777

109.568

110.189

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden

1.873

9.821

8.988

8.920

8.521

6.678

overlopende passiva

6.365

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal vlottende passiva

8.238

13.821

12.988

12.920

12.521

10.678

Totaal generaal

117.069

128.504

124.801

125.697

122.089

120.867

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18