Home

Financiële begroting

EMU saldo

Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een raming van de eigen bijdrage aan het EMU-saldo op te nemen. (EMU staat voor Economische en Monetaire Unie.) Aanleiding hiervoor was de overschrijding van de norm van het EMU-tekort van 3% waar Nederland in het verleden mee werd geconfronteerd. Om de cijfers tussen verschillende landen goed te vergelijken zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt over de wijze van berekening van het EMU-saldo.

Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar plaatsvinden. Een negatief EMU-saldo wil niet zeggen dat de gemeente onmiddellijk een probleem heeft, omdat de gemeente werkt met het baten- en lastenstelsel.
 

 

EMU saldo prognose  (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan (+) cq onttrekking uit reserves (-) 

-/+

-2.038

-3.170

-3.331

-2.542

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

3.793

4.348

4.447

4.495

3

Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

1.385

1.381

1.381

1.324

4

Uitgaven aan investeringen in (im) materiële vaste activa

-

4.670

5.055

2.287

3.652

5

De in mindering op 4 gebrachte bijdragen van Rijk, Provincie, EU en ov.

+

260

260

0

0

6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) materiële vaste activa

+

0

0

0

0

6b

Boekwinst op desinvesteringen in (im) materiële vaste activa

-

0

0

0

0

7

Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven van bouwrijp maken

-

0

0

0

0

8a

Verkoopopbrengsten van grond

+

0

0

0

0

8b

Boekwinst op grondverkopen

-

0

0

0

0

9

Betalingen ten laste van voorzieningen

-

741

863

715

715

10

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

0

0

0

0

Geraamd EMU-saldo

-2.011

-3.099

-505

-1.090

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18