Home

Financiële begroting

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

-2.491

-2.553

-62

Sportbeleid en activering

-1.126

-1.126

0

Volksgezondheid

-1.449

-1.440

9

Totaal Gezondheid & Vitaliteit

-5.066

-5.119

-53

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

-2.618

-2.436

182

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-683

-512

171

Openbaar basisonderwijs

-141

-81

60

Totaal Onderwijs

-3.442

-3.029

413

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

-4.461

-4.478

-17

Wijkteams

-1.752

-1.548

204

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.589

-1.659

930

Arbeidsparticipatie

-269

-299

-30

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.421

-472

949

Geëscaleerde zorg 18-

-475

-499

-24

Geëscaleerde zorg 18+

-17

-17

0

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.547

-4.747

-1.200

Begeleide participatie

-1.691

-1.622

69

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.312

-5.045

-733

Totaal Sociaal domein

-20.534

-20.386

148

Totaal lasten

-29.042

-28.534

508

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

396

397

1

Volksgezondheid

94

0

-94

Totaal Gezondheid & Vitaliteit

490

397

-93

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

320

322

2

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

99

61

-38

Totaal Onderwijs

419

383

-36

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

3.703

3.670

-33

Samenkracht en burgerparticipatie

61

0

-61

Begeleide participatie

-72

-105

-33

Totaal Sociaal domein

3.692

3.565

-127

Totaal baten

4.601

4.345

-256

Saldo voor resultaatbestemming

-24.441

-24.189

252

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Toevoegingen reserves

-2.000

-2.457

457

Onttrekkingen reserves

5.081

4.074

1.007

Totaal reserves

3.081

1.617

1.464

Saldo na resultaatbestemming

-21.359

-22.573

-1.214

Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:

Thema/Taakveld 

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Thema  Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerling zaken

 €       171

OAB (onderwijs achterstandbeleid) Begrotingswijzing 2022 vanwege lagere bijdrage Rijk leidt is budgetneutraal, zie ook lagere baten onder baten.

 €        47

In de  begroting van Holland-Rijnland TWO wordt vanaf 2023 rekening gehouden met de effecten van het nieuwe inkoopbeleid Jeugd. We verwachten in 2022 ook al een voordelig effect van € 100.000.

 €       100

Een groot deel van de kosten wordt momenteel uit de OAB-middelen betaald. Dit leidt tot een voordeel in de begroting van  Lisse.

 €        25

Overige

 €         -1

subtotaal

 €      171

Openbaar basisonderwijs

 €         60

Voor onderhoud van gymnastieklokalen was € 75.000 opgenomen. Binnen dit taakveld wordt maar € 15.000 gebruikt, als vergoeding voor het beheer van gymzalen Heereweg. De rest van het onderhoud is opgenomen in de exploitatie van sportfondsen. Het restantbudget kan hierdoor vrijvallen.

 €        60

subtotaal

 €        60

Onderwijshuisvesting

 €       182

Afschrijvingen: actualisatie van de kapitaallasten 2022-2025

 €     -143

Overige goederen en diensten wel in 2021 niet in 2022.

 €       337

Overige

 €       -12

subtotaal

 €      182

Totaal thema

 €     413

Totaal thema

 €      413

Thema Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

 €      -30

 Overige 

 €       -30

subtotaal

 €      -30

Wijkteams

 €       213

 Preventie Jeugd en gezin: Bijdrage aan overige instellingen POH jeugd op basis van begroting 2022 extra lasten 

 €        12

 Jeugd en gezinsteams, kwaliteitsimpuls TWO in begroting 2022 hogere lasten . 

 €       -36

 Toegang wijkteams stichting MEE in 2021 is eenmalig €200 vrijgemaakt voor het vernieuwingsprogramma integrale toegang. In 2022 geen kosten. 

 €       200

 Overige 

 €        37

subtotaal

 €      213

Geëscaleerde zorg 18-

 €      -25

 Overige 

 €       -25

subtotaal

 €      -25

Begeleide participatie

 €         69

 Bijstelling van de begroting op basis van de Begroting KDB. 

 €        69

subtotaal

 €        69

Inkomensregelingen

 €      -17

 Armoede en minimabeleid, in 2021 zaten kosten uit overheveling 2020 (-115) en ook was er corona steunpakket vanuit december circulaire (€28). In 2022 zijn deze posten niet opgenomen in de begroting. 

 €       140

 In 2021 waren overgehevelde kosten voor project meedoen. In 2022 zijn deze posten niet opgenomen in de begroting. 

 €        60

 In 2021 is een incidentele post opgenomen vanuit de kadernota 2021, die in 2022 niet meer voorkomt voor armoedebeleid. 

 €        33

 Betreft herverdeling van lasten van de ISD naar juiste thema 

 €     -245

 Overige 

 €         -5

subtotaal

 €      -17

Maatwerkdienstverlening 18-

 €  -1.199

Naar aanleiding van Meicirculaire 2021 is de bijdrage aan Holland Rijnland voor voogdij 18+ verhoogd, wat leidt tot hogere lasten.

 €     -107

De indexatie bijdrage aan Holland Rijnland TWO vanuit de kadernota 2022 leidt tot hogere lasten.

 €       -59

 De meerjarenbegroting van Holland Rijnland TWO geeft voor 2022 een verhoging van de kosten. 

 €   -1.033

subtotaal

 € -1.199

Maatwerkdienstverlening 18+/maatwerkvoorziening (WMO)

 €       214

 ISD exploitatielasten Indexatie vanuit de kadernota 21 leidt tot hogere lasten 

 €     -114

 Betreft herverdeling van lasten van de ISD naar juiste thema 

 €       245

 Terugdringen kosten maatwerkvoorzieningen: diverse maatregelen moeten in 2022 leiden tot een afname van de kosten voor maatwerkvoorzieningen. 

 €        85

 Overige  

 €         -2

subtotaal

 €      214

Samenkracht en burgerparticipatie

 €       930

 Ondersteuning organisaties i.v.m. Corona in 2021, 1e tranche. Budget in 2022 niet opgenomen, betreft incidenteel budget 2021. 

 €       103

 In 2021 was een bedrag overgeheveld uit 32020 voor Steunfonds maatschappelijke organisaties i.v.m. Corona, in 2022 geen budget beschikbaar. 

 €       297

 In de eerste begrotingswijzing 2020 is een taakstelling vastgesteld voor indexering subsidies voor welzijnswerk. Voor 2022 leidt dit tot lagere lasten. Taakstelling was opgenomen in programma 4, nu in programma 1. 

 €       123

 Het vernieuwingsprogramma Wmo heeft een lager budget en daardoor lagere lasten  

 €       104

 In 2021 was budget uit overheveling voor pilot beschermd wonen. In 2022 is hiervoor geen budget opgenomen. 

 €        68

 In 2021 een incidentele post 3e werkplan maatschappelijke zorg; dit leidt in 2022 tot lagere lasten. Ook de baten zijn niet gebudgetteerd, dus per saldo budgetneutraal. 

 €        61

 In 2021 zit een incidentele post voor aanpak dak- en thuislozen. 

 €        50

Op basis van de gerealiseerde bezuiniging op de subsidies tot en met 2021 kan in 2022 € 60.000 meer bezuinigd worden, dan begroot in 2020. Tevens kan € 60.000 worden bezuinigd eenmalig in 2022 door organisaties met een groot eigen vermogen een jaar geen subsidie te verstrekken. Dit levert samen een voordeel op van € 120.000.

 €       120

 Overige 

 €          4

subtotaal

 €      930

Totaal thema

 €     155

Totaal thema

 €       155

Thema Sport en gezondheid

Sportaccommodaties

 €      -63

Actualisatie van de kapitaallasten leidt voor de sportaccommodaties tot hogere lasten in 2022.

 €       -63

subtotaal

 €      -63

Sportbeleid en activering

Overige

subtotaal

 €          -

Volksgezondheid

 €          9

in 2022 is in tegenstelling tot 2021 is geen bedrag gebudgetteerd voor nieuwe taken bestrijding infectieziekten. Uiteindelijk is het budgetneutraal omdat ook geen baten zijn ontvangen.

 €        94

 De meerjarenbegroting van de RDOG geeft voor 2022 een verhoging van de kosten. 

 €       -73

overig

 €       -12

subtotaal

 €          9

Totaal thema

 €     -54

Totaal thema

 €      -54

Totaal lasten

 €      514

 €      514

Baten

Thema Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerling zaken 

 €      -38

OAB Lagere baten door minder rijksbijdrage 

 €       -47

overige 

 €          9

subtotaal

 €      -38

Onderwijshuisvesting

 €          2

Overige

 €          2

subtotaal

 €          2

Totaal thema

 €      -36

Totaal thema

 €      -36

Thema Sociaal domein

Inkomensregelingen

 €      -33

de originele begroting voor BUIG voor 2022 is lager dan de begroting na begrotingswijzigingen 2021.

 €       -33

Overige

subtotaal

 €      -33

Samenkracht en burgerparticipatie

 €      -61

In 2022 is geen bedrag opgenomen 'bijdrage maatschappelijke zorg' voor het werkplan. Dit is ook in de lasten terug te vinden per saldo  budgetneutraal.

 €       -61

Overige

subtotaal

 €      -61

Begeleide participatie

 €      -33

In de meicirculaire staat een taakmutatie die is hoger is dan 2021. Dit leidt tot hogere baten.

 €       -33

subtotaal

 €      -33

Totaal thema

 €    -127

Totaal thema

 €    -127

Thema Sport & Gezondheid

Sportaccommodaties

 €          1

overige

 €          1

Volksgezondheid

 €      -94

In 2022 zijn net als geen lasten voor infectieziekten ook geen baten voor infectieziekten (zie bij baten Volksgezondheid).

 €       -94

Overige

subtotaal

 €      -93

Totaal thema

 €      -93

Totaal thema

 €      -93

Totaal baten

 €    -256

 €    -256

Reserves

Toevoegingen reserves

 €     -457

Verschil in toevoeging 2022 t.o.v. 2021:

Op basis van de actualisatie van de kapitaallasten blijkt dat er meer kapitaallasten aan de reserve IHP/Accommodaties onttrokken moet worden dan begroot. De toevoegingen aan de reserve wordt met hetzelfde bedrag opgehoogd om de reserve op peil te houden.

 €     -330

Originele begroting 2018: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs

 €       -73

Kadernota 2019: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs

 €        66

Kadernota 2020: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs

 €     -119

Kadernota 2019: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs

 €       -80

Kadernota 2020: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs

 €       119

 Originele begroting 2018: Cultuur en sport accommodaties

 €       -42

Overig

 €          3

subtotaal

 €    -457

Onttrekkingen reserves

 €  -1.007

Verschil in toevoeging 2022 t.o.v. 2021:

Op basis van de actualisatie van de kapitaallasten blijkt dat er meer kapitaallasten aan de reserve IHP/Accommodaties onttrokken moet worden dan begroot. De toevoegingen aan de reserve wordt met hetzelfde bedrag opgehoogd om de reserve op peil te houden.

 €       330

1e TR 2021: Verval van de post; stelpost extra krediet Josephschool

 €        28

1e TR 2021: Structurele baten en lasten uit reserve Accommodaties en IHP

 €        56

Overheveling van 2020: Invoeringsbudget wet Inburgering

 €       -45

Overheveling van 2020: Ondersteuning tussengroep inburgeraars

 €       -26

Overheveling van 2020: Pilot beschermd wonen

 €       -68

Overheveling van 2020: Project Meedoen

 €       -59

Overheveling van 2020: Steunfonds maatschappelijke organisaties

 €     -297

Overheveling van 2020: Uitvoering armoedebeleid

 €     -115

Overheveling van 2020: Vernieuwingsprogramma WMO 

 €       -95

Overheveling van 2020: Projectbudget integrale toegang 

 €     -200

Overheveling van 2020: Project eenzaamheid

 €       -45

Programmabegroting 2019: Cultuur, sport en onderwijs accommodaties

 €       267

Programmabegroting 2019: Cultuur, Sport en onderwijs Huisvesting onderwijs

 €     -261

Programmabegroting 2019: Cultuur, sport en onderwijs accommodaties

 €     -294

Uitstel investering nieuwbouw Lisbloemschool met 1 jaar

 €       -50

Kadernota 2019: Cultuur, Sport en onderwijs Huisvesting onderwijs

 €       -36

Begroting. 2022: Verval van de post; stelpost extra krediet Josephschool

 €       -27

Overige

 €       -68

subtotaal

 € -1.007

Eindtotaal

 € -1.206

 € -1.206

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18