Home

Financiële begroting

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

-2.977

-2.853

124

Parkeren

-149

-184

-35

Totaal Mobiliteit

-3.126

-3.037

89

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.109

-2.206

-97

Afval

-2.714

-2.894

-180

Riolering

-1.684

-1.425

259

Milieubeheer

-1.166

-1.165

1

Begraafplaatsen en crematoria

-3

-3

0

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-7.676

-7.693

-17

Thema Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-729

-734

-5

Crisisbeheersing en brandweer

-1.655

-1.638

17

Totaal Veiligheid

-2.384

-2.372

12

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-881

-912

-31

Ruimtelijke ordening

-674

-641

33

Totaal Wonen

-1.555

-1.553

2

Totaal lasten

-14.741

-14.655

86

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

162

184

22

Parkeren

7

7

0

Totaal Mobiliteit

169

191

22

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

53

53

0

Afval

3.484

4.137

653

Riolering

2.401

2.130

-271

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

5.938

6.320

382

Thema Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

20

20

0

Crisisbeheersing en brandweer

110

110

0

Totaal Veiligheid

130

130

Thema Wonen

Wonen en bouwen

447

810

363

Totaal Wonen

447

810

363

Totaal baten

6.684

7.451

767

Saldo voor resultaatbestemming

-8.056

-7.204

852

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

536

410

126

Totaal reserves

536

410

126

Saldo na resultaatbestemming

-7.522

-6.796

726

Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:

                             Bedragen x € 1.000

Thema/Taakveld 

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

 €            -5

overig

 €            -5

subtotaal

 €            -5

Crisisbeheersing en brandweer

 €            -2

overig

 €            -2

subtotaal

 €            -2

Totaal thema

 €                   -7

Totaal thema

 €                   -7

Thema Openbare ruimt en duurzaamheid

Afval

 €        -129

wijzigingen in het afvalbestek

 €          -60

indexatie meerlanden

 €               -75

overige

 €                     6

subtotaal

 €            -129

Milieubeheer

 €            30

Bij de Kadernota 2022 is incidenteel (voor 2 jaar) een budget extra beschikbaar gesteld voor duurzaamheid.

 €          -60

In 2021 was het uitvoeringsbudget voor duurzaamheid hoger (€ 190.000 in plaats van € 150.000)

 €            40

In 2021 is rente toegerekend aan de financiële  vaste activa.

 €            41

In 2021 was eenmalig een budget overgeheveld vanuit 2020 in verband met een EAW-subsidie.

 €            21

Overige

 €          -12

subtotaal

 €            30

Openbaar groen en recreatie

 €        -123

hogere kapitaallasten

 €        -128

overig

 €              5

subtotaal

 €        -123

Begraafplaatsen en crematoria

subtotaal

 €              -

Riolering

 €            83

incidenteel budget adviezen

 €            61

lagere kapitaallasten

 €            40

overig

 €          -18

subtotaal

 €            83

Totaal thema

 €            -139

Totaal thema

 €            -139

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

 €        -121

De actualisatie van het investeringsplan leidt voor 2022 tot hogere kapitaallasten voor wegen en civiele kunstwerken ten opzichte van 2021.

 €        -127

De vervangingsinvesteringen voor de openbare verlichting leiden tot lagere kapitaallasten ten opzichte van 2021.

 €            40

Overige

 €          -34

subtotaal

 €        -121

Parkeren

 €          -62

De actualisatie van het investeringsplan leidt voor 2022 tot hogere kapitaallasten voor parkeren ten opzichte van 2021.

 €          -61

Overige

 €            -1

subtotaal

 €          -62

Totaal thema

 €            -183

Totaal thema

 €            -183

Thema wonen

Wonen en bouwen

 €            47

In 2021 is eenmalig een budget van € 20.000 overgeheveld vanuit 2020 voor het woonprogramma en was het budget voor de woonvisie € 10.000 hoger.

 €            30

Een actualisatie van de kapitaallasten in 2021 leidde voor dat jaar tot een eenmalige extra last.

 €            30

overig

 €          -13

subtotaal

 €            47

Ruimtelijke ordening

 €          -17

In 2021 was eenmalig een budget beschikbaar voor een extra bijdrage aan HLTsamen voor capaciteit voor de Duinpolderweg.

 €            31

In 2021 was eenmalig een budget beschikbaar voor een extra bijdrage aan HLTsamen voor capaciteit voor de omgevingsvisie.

 €            80

Een actualisatie van de kapitaallasten leidt voor 2022 tot een extra last.

 €          -33

Bij de Kadernota 2022 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor het omgevingsplan (voor 2022 € 90.000).

 €          -90

Overige

 €            -5

subtotaal

 €          -17

Totaal thema

 €                 30

Totaal thema

 €                 30

Totaal lasten

 €            -299

 €            -299

Baten

Thema openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

 €              -

overig

subtotaal

 €              -

Crisisbeheersing en brandweer 

 €              -

subtotaal

 €              -

Totaal thema

 €                      -

Totaal thema

 €                      -

Thema Openbare ruimt en duurzaamheid

Afval 

 €          575

hogere baten afvalstoffenheffing

 €          575

overig

subtotaal

 €          575

Riolering 

 €        -104

lagere inkomsten rioolheffing

 €        -104

subtotaal

 €        -104

Totaal thema

 €              471

Totaal thema

 €              471

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

 €         -

overig

subtotaal

 €              -

Totaal thema

 €                      -

Totaal thema

 €        -

Thema wonen

Wonen en bouwen 

 €          263

De opbrengst uit leges omgevingsvergunningen is aangepast op de laatste prognoses.

 €          263

subtotaal

 €          263

Ruimtelijke ordening

 €              -

subtotaal

 €              -

Totaal thema

 €              263

Totaal thema

 €              263

Totaal baten

 €              734

 €              734

Reserves

Toevoegingen reserves

subtotaal

 €              -

Onttrekkingen reserves

 €        -126

Overheveling vanuit 2020, EAW-subsidie.

 €          -21

Overheveling vanuit 2020, Mobiliteitsplan en parkeerbeleid.

 €          -75

Overheveling vanuit 2020, verblijfsrecreatie.

 €          -10

Overheveling vanuit 2020, woonprogramma

 €          -20

subtotaal

 €        -126

Totaal reserves

 €            -126

 €            -126

Eindtotaal

 €              309

 €              309

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18