Home

Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

-7.380

-7.422

42

Overige baten en lasten

-9

-25

16

Treasury

426

314

112

Belastingen overig

-414

-405

-9

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-7.377

-7.538

161

Totaal lasten

-7.377

-7.538

161

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

75

0

-75

Treasury

846

530

-316

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

31.503

33.436

1.933

OZB niet-woningen

2.169

2.578

409

OZB woningen

2.862

4.108

1.246

Belastingen overig

2.263

116

-2.147

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

39.718

40.768

1.050

Totaal baten

39.718

40.768

1.050

Saldo voor resultaatbestemming

32.341

33.230

889

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Toevoegingen reserves

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

Totaal reserves

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

32.341

33.231

890

Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:

                                Bedragen x € 1.000

Thema/Taakveld 

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

Bedrag

Lasten

Thema Algemene middelen

Overhead

 €      -42

De kapitaallasten die worden toegerekend aan verleende hypothecaire geldleningen nemen ten opzichte van 2021 af.

 €       40

In 2021 waren nog lasten geraamd voor de inhuur van de gemeentesecretaris, zie overigens ook de baten.

 €       75

In de Begroting 2022 zijn ramingen opgenomen in verband met de Wet Open overheid naar aanleiding van de Meicirculaire.

 €      -50

De bijdrage aan HLTsamen neemt toe als gevolg van de nieuwe taak privacy en gegevensbescherming.

 €      -64

Overige

 €      -43

subtotaal

 €      -42

Treasury

 €    -112

Een doorrekening van de te betalen rente en de door te berekenen rente laat zien dat die ten opzichte van 2021 hoger zijn, zie overigens ook de baten.

 €    -112

subtotaal

 €    -112

Belastingen overig

 €          9

Overige

 €         9

subtotaal

 €         9

Overige baten en lasten

 €      -16

De post onvoorzien precario bestaat in 2022 niet meer.

 €       75

De stelpost bezuinigingen op subsidies staat in 2022 elders verantwoord.

 €      -62

In 2022 is geen stelpost voor loonstijgingen voor het ambtelijk en bestuurlijk apparaat opgenomen.

 €      -36

In verband met de nieuwe dienstverlenings-overeenkomst met Meerlanden is de stelpost voor het sociaal plan vervallen.

 €    -150

Post onvoorzien terugbrengen naar een saldo van € 25.000

 €       75

In 2021 is eenmalig een budget opgenomen als overheveling vanuit 2020 als saldo coronacompensatie.

 €       82

subtotaal

 €      -16

Totaal lasten

 €    -161

 €   -161

Baten

Thema Algemene middelen

Overhead

 €      -75

Bij de 1e tussentijdse rapportage 2021 is een opbrengst geraamd voor de inzet van de voormalige gemeentesecretaris.

 €      -75

subtotaal

 €      -75

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

 €    1.933

De ramingen voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds zijn aangepast aan de laatste circulaires.

 €  1.933

subtotaal

 €  1.933

Treasury

 €    -316

De ontvangen rente over verstrekte leningen neemt af. De grootste oorzaak hiervan is de teruglopende rente over verstrekte hypothecaire geldleningen aan personeel.

 €      -46

De opbrengsten uit dividend zijn aangepast op basis van de laatste dividendnota's/ -ontwikkelingen. 

 €    -270

subtotaal

 €    -316

OZB niet-woningen

 €       697

De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van een actualisatie en kaders bij de Kadernota 2022.

 €     697

subtotaal

 €     697

OZB woningen

 €       958

De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van een actualisatie en kaders bij de Kadernota 2022.

 €     958

subtotaal

 €     958

Belastingen overig

 € -2.147

De opbrengsten uit precariobelasting op kabels en leidingen zijn vervallen per 1 januari 2022.

 € -2.147

subtotaal

 € -2.147

Totaal baten

 €   1.050

 € 1.050

Reserves

Saldo mutaties reserves

subtotaal

 €         -

Totaal reserves

 €          -

 €         -

 €         -

Eindtotaal

 €      889

 €     889

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18