Home

Financiële begroting

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Kunst & Cultuur

Media

-684

-687

-3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-255

-218

37

Cultureel erfgoed

-81

-56

25

Musea

-77

-77

0

Totaal Kunst & Cultuur

-1.097

-1.038

59

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-64

-65

-1

Economische promotie

-222

-223

-1

Economische ontwikkeling

-1.071

-895

176

Totaal Regionale economie

-1.357

-1.183

174

Totaal lasten

-2.454

-2.221

233

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Kunst & Cultuur

Media

233

233

0

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

23

23

0

Totaal Kunst & Cultuur

256

256

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

13

13

0

Economische promotie

124

125

1

Totaal Regionale economie

137

138

1

Totaal baten

393

394

1

Saldo voor resultaatbestemming

-2.061

-1.827

234

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

119

119

Totaal reserves

119

119

Saldo na resultaatbestemming

-1.944

-1.825

119

Toelichting op de verschillen tussen de primitieve programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:

                             Bedragen x € 1.000

Analyse Bedrijvigheid

 Voordeel  

 Nadeel 

Toelichting

 Bedrag 

Lasten

Regionale economie

Economische promotie

 €      -1

Overige

 €      -1

subtotaal

 €      -1

Economische ontwikkeling

 €    176

Door een hogere stijging van de opbrengsten uit de OZB stijgt ook de bijdrage aan het Ondernemersfonds.

 €    -26

In 2021 was vanuit 2020 het budget voor de revitalisering van het Dorpshart overgeheveld.

 €     50

De continuering van de bijdrage voor de Brede economische agenda is voor 2022 geraamd op € 100.000 en verder overige jaren nog niet geraamd. De bijdrage is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie. Het verschil met 2021 

 €     87

In 2021 was vanuit 2020 het budget voor het Gebiedsprogramma overgeheveld.

 €     44

Overige

 €     21

subtotaal

 €    176

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

 €      -1

Overige

 €      -1

subtotaal

 €      -1

Totaal thema

 €   174

Totaal thema

 €   174

Thema Kunst en cultuur

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 €     37

De kapitaallasten van Floralis nemen in 2022 ten opzichte van 2021 af.

 €     24

Overige

 €     13

subtotaal

 €     37

Cultureel erfgoed

 €     25

In 2021 was vanuit 2021 het budget voor de cultuurhistorische waardenkaart overgeheveld.

 €     25

subtotaal

 €     25

Media

 €      -3

Overige

 €      -3

subtotaal

 €      -3

Musea

Overige

 €        -

subtotaal

 €        -

Totaal thema

 €     59

Totaal thema

 €     59

Totaal lasten

 €   233

 €   233

Baten

Regionale economie

Economische promotie

 €       1

Overige

 €       1

subtotaal

 €       1

Totaal thema

 €       1

Totaal baten

 €       1

 €       1

Reserves

Onttrekkingen reserves

 €  -119

Overheveling vanuit 2020, cultuurhistorische waardenkaart

 €    -25

Overheveling vanuit 2020, Gebiedsprogramma

 €    -44

Overheveling vanuit 2020, revitalisering Dorpshart

 €    -50

subtotaal

 €  -119

Totaal reserves

 € -119

 € -119

Eindtotaal

 €   115

 €   115

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 16:35:57 met de export van 12/23/2021 11:58:18